Historisk arkiv

Kompetansesenter for distriktsutvikling lokaliseres i Steinkjer, Sogndal og Alstadhaug

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen har i dag besluttet at det skal etableres et kompetansesenter for distriktsutvikling i Steinkjer, Sogndal og Alstahaug. Bakgrunnen for opprettelsen er et ønske om å styrke kompetanseoppbygging og erfaringsoverføring innenfor distrikts- og regionalpolitikken.

- Kompetansesenteret er en nyskaping og skal være både kunnskapsbase og støttespiller for helhetlig lokalsamfunnsutvikling i distriktsområdene, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

- Stedene er vurdert ut fra retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Regjeringen har etter en helhetlig vurdering kommet fram til at en delt løsning vil være best, sier statsråden. Det er en fordel å kunne dra nytte av flere eksisterende fagmiljøer for å møte forskjellige utfordringer i ulike deler av landet. En delt løsning gir større nærhet til ulike typer utfordringer i distriktene. Denne løsningen vil også utnytte mulighetene i nettverksbaserte løsninger og dagens informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

Det vil bli opprettet om lag 20 arbeidsplasser ved senteret og arbeidsdelingen mellom de tre avdelingene vil bli avklart som en del av etableringsprosessen.

Steinkjer, Sogndal og Alstadhaug er valgt ut fra en helhetlig faglig vurdering i forhold til kriteriene i retningslinjene. Det er blant annet lagt vekt på robusthet i forhold til rekruttering til kompetansesenteret, eksisterende høgskole-, FoU- og utviklingsmiljøer, gode kommunikasjonsforhold samt lokal betydning av nye kompetansearbeidsplasser.

I alt 46 steder meldte interesse for å huse kompetansesenteret.

Kontaktperson: Statssekretær Guri Størvold, mob.tlf. 915 50 596.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.