Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

179 millionar meir til Finnmark neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 179 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Finnmark og Finnmark fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 179 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Finnmark og Finnmark fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Finnmark og Finnmark fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

2002 Vardø

126 779

3 470

2.8

2003 Vadsø

292 290

19 122

7.0

2004 Hammerfest

457 968

16 953

3.8

2011 Kautokeino

171 316

7 333

4.5

2012 Alta

902 941

22 535

2.6

2014 Loppa

88 773

2 716

3.2

2015 Hasvik

71 563

1 619

2.3

2017 Kvalsund

77 455

3 819

5.2

2018 Måsøy

89 502

2 519

2.9

2019 Nordkapp

178 545

7 585

4.4

2020 Porsanger

201 187

4 897

2.5

2021 Karasjok

161 235

10 932

7.3

2022 Lebesby

101 028

2 483

2.5

2023 Gamvik

75 832

2 324

3.2

2024 Berlevåg

77 796

1 372

1.8

2025 Tana

175 211

8 197

4.9

2027 Nesseby

71 321

963

1.4

2028 Båtsfjord

119 617

4 748

4.1

2030 Sør-Varanger

479 388

16 175

3.5

Blir fordelt gjennom året

3 600

Finnmark

3 923 347

139 762

3.7

Finnmark fylkeskommune

1 176 195

38 834

3.4

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.