Historisk arkiv

Vil sikre betre kjønnsbalanse i kommunestyra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

- Skal me ha eit sterkt og godt lokaldemokrati, er det viktig at kommunestyra er representative for innbyggjarane, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete. For å hjelpe kommunane med å oppnå god kjønnsbalanse i kommunestyra, lanserer statsråden tiltaket Lokalvaldag.

- Skal me ha eit sterkt og godt lokaldemokrati, er det viktig at kommunestyra er representative for innbyggjarane, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete. For å hjelpe kommunane med å oppnå god kjønnsbalanse i kommunestyra, lanserer statsråden tiltaket Lokalvaldag.

Kommunal- og regionaldepartementet inviterer alle kommunar med under 30 prosent kvinner i kommunestyra til å delta. Det vil skje i god tid før neste nominasjonsprosess startar opp, slik at tiltaket kan gjennomførast før nominasjonane.  

- Eg er ikkje nøgd med at det framleis er 72 kommunar som har under 30 prosent kvinner i kommunestyra sine. No håper eg kommunane vil ta positivt imot invitasjonen, og at lokalpartia bruker denne sjansen til å kanalisere det lokale engasjementet me veit kvinner har, over i kommunepolitikken, seier Navarsete.

Lokalvaldagen inneber at kommunestyra inviterer alle nominasjonskomiteane som vil stille liste ved neste lokalval, til eit utvida kommunestyremøte. Temaet skal være kvinner og rekruttering, og kva partia og nominasjonskomiteane konkret kan gjere for å betre representasjonen av kvinner til kommunestyra sine.

Statsråden håper tiltaket vil leggje grunnlag for ein god debatt i kommunestyra som deltek, og at det vil bidra til å setje rekruttering og nominering av kvinner høgt på dagsordenen til neste lokalval.

Kommunal- og regionaldepartementet tilbyr kommunane tre ting:

  1. Ei kartlegging av kjønnsfordelinga i styre, råd og utval.
  2. Ein forskar som held innleiing om kva partia konkret kan gjere dersom dei har auka kvinnerepresentasjon som mål.
  3. Innlegg av ein lokalpolitikar frå ein utstillingsvindaugekommune som oppnådde kjønnsbalanse ved siste lokalval. Politikaren vil dele erfaringar med korleis hans eller hennar kommune greidde å oppnå kjønnsbalanse.

Det er over hundre år sidan kvinner fekk stemmerett og same rett til å ta på seg kommunale verv som menn. Kvinner bruker i dag stemmeretten like mykje som menn, men det har gått langt saktare å få kvinner inn i kommunestyra.

Dei siste åra har kvinnedelen i kommunestyra stagnert på rundt 38 prosent i landsgjennomsnitt. I dei lokalpolitiske leiarposisjonane står det enda dårlegare til. 

- Eg håper lokalpartia tek utfordringa, og at me med Lokalvaldagen kan gjere eit historisk byks, slik at me får ein jamn balanse av kvinner og menn i kommunestyra etter neste lokalval, seier Navarsete.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.