Historisk arkiv

Innlegget ble sendt til DN 15.07.2011.

Om å ta hele landet i bruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

- Vi har bygd opp et land der du slipper å fly inn folk for å jobbe, og der infrastrukturen er finmasket både på land og til havs og der det er bygd opp sterke og ofte lokalt eide kunnskapsintensive og innovative næringsklynger langs kysten som utgjør et viktig kundegrunnlag for hovedstadens spesialiserte advokat- og finanstjenester, skriver statssekretær Hege Solbakken i sitt tilsvar til Dagens Næringsliv.

Kjetil Wiedesvang skriver i sin kommentar 14.07. at så lenge Sp er i regjering vil resultatet være seigpining av norske utkanter.

Han viser til at en i Sverige har fått til å legge ned den svenske landsbygda i nord, underforstått: Svenskene får det til! Om ikke annet, er det en eksotisk analyse i 2011 å si se til Sverige i distrikts- og regionalpolitikken. Svenske politikere reiser sjøl til Norge for å lære av norsk distriktspolitikk som vi i Sp er stolte over å ha satt vårt preg på.

Det er det god nasjonaløkonomi å ta hele landet i bruk. I Europeisk sammenheng er det bare Norge og Sveits som har høy sysselsetting i hele landet.

En bevisst politikk for å utnytte naturressurser i hele landet og bygge infrastruktur og tilby tjenester der folk bor gjør at Norge har hatt betydelige konkurransefortrinn i fiskeri- og oppdrettsnæringen, i offshorenæringen, i reiselivet og ikke minst etter hvert i nye framtidsnæringer som grønn IKT, fornybar energi og mineralnæringen.

Vi har bygd opp et land der du slipper å fly inn folk for å jobbe, og der infrastrukturen er finmasket både på land og til havs og der det er bygd opp sterke og ofte lokalt eide kunnskapsintensive og innovative næringsklynger langs kysten som utgjør et viktig kundegrunnlag for hovedstadens spesialiserte advokat- og finanstjenester. Selvsagt gir det næringslivet fortrinn i et land rikt på naturressurser å kunne ta hele landet i bruk. 

Nylig fikk regjeringen overlevert NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele landet. Utvalget ledet av professor Karen Helene Ulltveit Moe slår fast at ”Hvis vi skal opprettholde den høye velferden vi har i Norge i dag, må vi utnytte ressursene våre effektivt og ta hele landet i bruk”.

Sp vil fortsatt arbeide for å sikre verdiskaping og sysselsetting i hele landet gjennom satsing på næringsutvikling, samferdsel og muligheten til å leve gode liv i hele landet.

Så kan Wiedesvang få beholde sin resept: En politisk styrt avvikling av nordnorske lokalsamfunn.