Historisk arkiv

Fræna

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fræna kommunevåpen, jubileumsutgaven

Tema: Heltidskultur/Kompetanse - rekruttering/sykefravær

Prosjektleder: Katrine Langnes 

Bakgrunn heltidskultur:
Bare 30% av våre kvinnelige medarbeidere har full stilling. Vi har kartlagt omfanget av uønsket deltid innenfor PROF-området (som omfatter ca 310 medarbeidere hos oss). Det viser seg at 42% av disse ønsker større fast stilling enn de har i dag. 

Bakgrunn kompetanse-rekruttering:
Vi har behov for en mer planmessig og langsiktig rekruttering. Vi har store og økende utfordringer når det gjelder rekruttering av sentrale faggrupper. Vi må komme mer i forkant av denne utviklinga, for at dette ikke skal få negative konsekvenser for tjenestetilbudet.

Bakgrunn sykefravær:
Kommunen har et nedre mål for nærvær på 92,5%. Dette har vi ikke klart å nå siden 2008. I 2012 var nærværet på 91,2% og i 2013 92%. 

Mål: Fræna kommune skal nyttiggjøre den kompetanse og arbeidskraft vi faktisk har tilgang til, bedre enn i dag. Dette skal igjen bidra til å opprettholde/øke kvaliteten på tjenestene våre. Vi vil også styrke kommunen sitt omdømme gjennom å kunne tilby stillinger som medarbeiderne kan leve av og øke medarbeiderne sin trivsel gjennom en mer forutsigbar arbeidssituasjon.

Effektivitet: Vi skal ha færre medarbeidere, men i større stillinger. Dette ønsker vi vil gi mindre personaladministrative kostnader og bedre muligheten for nærvær mellom leder/ansatt og få til kompetanseutvikling

Bruker: Brukere skal merke bedre kvalitet i pleie og omsorgstjenestene, med færre ansatte pr. bruker.

Arbeidstaker: Pleie og omsorgstjenestene skal være en attraktiv arbeidsplass, med bedre rekruttering til stillinger

Tiltak: Prøve ut flere modeller for turnus og økt grunnbemanning og konkludere på hvilke sett av virkemidler vi skal benytte for å nyttiggjøre de ansattes kompetanse fullt ut på flere arbeidsplasser i Institusjonstjenesten og Hjemmebaserte tjenester, som bidrar til at gjennomsnittlig stillingsprosent øker og at tallet på medarbeidere som opplever uønsket deltid blir redusert til ønsket målsetning.

Kartlegge grundig hver enkelt av de utvalgte arbeidsplassene før tiltak settes i verk.

Tiltakene skal være innenfor eksisterende budsjettrammer.

Nye arbeidstidsordninger som blir utprøvd i prosjektperioden skal ha en varighet på et år, om ikke annet blir særskilt avtalt.

Nyheter: