Historisk arkiv

Austrheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

 

Austrheim kommunevåpen

 

Tema: Omdømme

Prosjektleder: Frode Hervik

Bakgrunn: Omdømeprosjektet til Austrheim kommune er knytt til samfunnsutviklingsprogrammet Austrheim heile livet, som har som mål å gjere Austrheim til ein meir attraktiv stad å bu, etablere bedrifter og besøkje.   

Prosjekt: Austrheim kommune sitt omdømeprosjekt er knytt til Austrheim som stad og den kommunale verksemda. Det er delt i to delprosjekt. I «Informasjon og dialog» har me fokus på kommunikasjon for å marknadsføre staden og kommunen Austrheim, både til innbyggarar, potensielle innbyggarar og for å trekkje til oss turistar. I «Kommunen som arbeidsgjevar» har me fokus på kompetanse og rekruttering, fordi ein vil få et stort behov for faglærte og folk med høgare utdanning i åra som kjem.  

Mål:

 • Skape eit omdøme der Austrheim vert identifisert som ein pulserande hav- og kystkommune.
 • Skape tettare dialog med og engasjement blant innbyggarane, og få 750 som liker Austrheim kommune på Facebook.
 • Oppnå gode resultat i innbyggjar- og brukarundersøkingar.
 • Austrheim kommune skal oppfattast som ein vital organisasjon som leverer gode tenester og driv med spennande utviklingsprosjekt.
 • Styrke den interne kulturen og kommunen sin attraktivitet som arbeidsgiver.
 • Utdanne tilsette til fagarbeidarar innan pleie og omsorg og barnehage og skule, og vidareutdanne lærarar, sjukepleiarar og andre innan prioriterte fagområde.
 • Austrheim skal verte leiande lærlingeverksemd mellom kommunane i Nordhordland.
 • Få fleire ungdommar til å velje utdanning til fagarbeidarar og høgare utdanning til yrker som kommunen har behov for.
 • Behalde arbeidstakarar med etterspurt kompetanse.

Tiltak:

2013

 • Gjennomføre innbyggjarundersøking (Borgerundersøkelsen til Sentio).  
 • Utarbeide kommunikasjonsstrategi for kommunen.
 • Gjennomføre meir uformelle questback-undersøkingar som ein arena for kommunikasjon med innbyggarane.
 • Kartlegge kompetansen til dei tilsette.
 • Utarbeide strategisk kompetanseplan.

Nyhende:

Hva skjer blant omdømmekommunene?