Historisk arkiv

Innherred samkommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Levanger og Verdal

Innherred samkommune våpenskjold

Tema: Omdømme

Prosjektleder: Inger Johanne Overvik Uthus

Bakgrunn: Innherred samkommune, Verdal og Levanger ønsker å jobbe med et godt omdømme. Styringsgruppen er trepartssammensatt, med ordfører, rådmann og tillitsvalgt. Vi vil være attraktive arbeidsgivere og gode kommuner å bo i.

Vi har felles utfordringer, for eksempel samhandlingsreformen. Vi utdanner egen arbeidskraft med vår lærlingeordning, samt at vi tar inn trainee som er hos oss i to år. Med dette håper vi at disse ungdommene blir i regionen. Våre kommuner er store utdanningsinstitusjoner, og dette kan utnyttes i rekrutteringsøyemed.

Frafall grunnet naturlig avgang er større enn rekruttering, og vi vil jobbe aktivt med å rekruttere og beholde ansatte. Vi vil jobbe med strategisk kompetanseplanlegging. Vi jobber hele tiden aktivt med å øke nærværet, og vi ha større fokus på forebygging og ivareta langtidsfriske.

Deltidsproblematikken er også en utfordring som vi vil løse. Dette er særlig innenfor yrker med kvinnedominans. Våre kommuner har gjort politiske vedtak om mål om redusert bruk av deltidstillinger. Det at kommunene kan tilby større tillinger vil være ett godt utgangspunkt for omdømmebygging og dermed også rekrutering.

Prosjekt:

  • Nærvær- fravær- friskvern.

Prosjektet har som hovedmål å ha større fokus på forebygging og ivareta langtidsfriske. Tidlig innsats for å unngå sykemelding der det er mulig. Tydelige rutiner rundt avklaring av arbeidsevne og avslutning av oppfølging. Vi har kjørt dette prosjektet på tre enheter og er i gang med den fjerde enheten, med godt resultat.

  • Fast- men vikar

Hovedmålet her er å oppnå større gjennomsnittlig stillingsstørrelse innenfor pleie og omsorg i
Verdal og Levanger kommune. Vi ønsker å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse ved omdisponering av vikarmidler. Vi vil doble antall kombinasjonsstillinger, der ansatte jobber innenfor flere enheter i perioden.

Mål:
Innherred samkommune, Levanger og Verdal vil møte framtidas behov for arbeidskraft og være en god arbeidsplass for alle.

Tiltak:

  • Årsturnus
  • Fra vikar til fast
  • Kombinasjonstillinger oppvekst og omsorg
  • Nærværsprosjekt, der ansatte blir bevist egen rolle
  • Aktiv bruk av digitale medier , legge ut gode historier på internett
  • Aktiv jobbing med egne ansatte på omdømmebygging og «framsnakking»

Nyheter: