Historisk arkiv

Meråker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Meråker kommunevåpen

Tema: Heltid/deltid

Prosjektleder: Kristi Nordstrøm

Bakgrunn: Meråker kommune har 78,5 årsverk fordelt på 146 ansatte innen helsesektoren. 41 av disse har under 40% stilling. Dette er en utfordring kommunen ønsker å ta tak i. Politisk ble dette behandlet i kommunestyret i mai 2011. Den tradisjonelle oppdelingen av turnus i dag, aften og natt, er godt befestet i organisasjonen. I kommunen har det ved en avdeling tidligere blitt testet ut turnus med vakter hvor ansatte jobbet aften med påfølgende passiv natt i en periode da det var behov for det. Dette fungerte veldig bra for både bruker, ansatt og arbeidsgiver. Mange av de ansatte har uttrykt ønske om å forsøke nye arbeidstidsordninger, mens enkelte mener ønsker å beholde dagens ordning. Meråker kommune er kommet i gang med prosjektarbeidet ved en avdeling, mens de andre avdelingene fortsatt er i startgropa

Prosjekt: ”Heltid/deltid”     

Mål:

  • Hovedmålet er å redusere all ufrivillig deltid i kommunal sektor innen 2020. I løpet av 2013 er målet ikke å utlyse faste stillinger under 40%.
  • Få mere kontinuitet i tjenesten.
  • Etablere større samarbeid på tvers av yrkesbakgrunn og avdelinger.

Tiltak:

  • Ny turnus med lange vakter på helg og noen få på ukedager ved en avdeling. Denne er for tiden inn til godkjenning ved arbeidstilsynet. «Gulroten» for denne turnusen er at det vil kunne gjennomføres intervall med jobb hver fjerde helg for den som ønsker lange vakter. I tillegg er det mulig å bygge turnus med lengre perioder fri til tross for hel stilling.
  • Fokus på at ansatte som blir berørt blir med i prosessen. Kommunen har etablert grupper ved de enkelte avdelingene som skal være et bindeledd mellom prosjektet og ansatte. Dette vil forhåpentligvis skape bedre kommunikasjon og større forståelse for å arbeide videre. Dersom det blir gjort relativt store endringer på eksisterende turnus vil dette bidra til at det blir enklere å implementere nye arbeidstidsordninger inn i organisasjonen.