Historisk arkiv

Vegårshei

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Vegårshei kommunevåpen

Tema: Sykefravær

Prosjektleder: Anne- Grete Glemmining

Bakgrunn: Bakgrunnen for forslag om å opprette sykefraværsprosjekt i Vegårshei kommune høsten 2010 var at det allerede da, over en tre års periode, hadde vært et urovekkende høyt sykefravær i organisasjonen. Til tross for økt fokus på oppfølging av syke, har tallene på sykefravær totalt i kommunen, steget noe i de to første månedene i 2012, og ligger nå på ca 9 %. Fortsatt er sykefraværet i pleie- og omsorgsenhetene oppe i ca 16 %. Beregninger som ble gjort for sykefraværet i 2009, viste en kostnad på ca 1,2 mill. Fraværet har vært, og er svært ulikt fordelt mellom enhetene. Det er innen pleie – og omsorgsenhetene sykefraværet er høyest. I disse enhetene har det gjennom flere år blitt jobbet med oppfølging av sykemeldte, uten at det har lykkes å redusere fraværet.

Prosjekt: ”Sykefraværsprosjekt i Vegårshei kommune 2010-2011 (2012)”

Mål: Hensikten med prosjektet er å avdekke strukturelle og/eller kulturelle faktorer som påvirker fraværet. En ønsker å øke fokuset på at arbeidsplassen er hovedarena for et redusert fravær, og avklare om de strukturer og prosesser kommunen har, støtter opp under dette.Hovedmålet er å redusere sykefravær i pleie – og omsorgsenhetene fra dagens nivå til ikke høyere enn 10 % innen utgangen av 2013.

Tiltak:

Basistiltak:

  • Evaluering av sykefraværsarbeidet
  • Oppdatering av oppfølgingsrutiner i tråd med ny IA-avtale
  • Vurdere å innføre egenmelding som alternativ til legemelding i arbeidsgiverperioden
  • Informasjon om nye rutiner til ledere og ansatte
  • Kurs for ledere med personalansvar om sykefraværsoppfølging - roller og ansvar
  • I samarbeid med NAV arrangere møter med leger og enhetsledere for sammen å se på tiltak som kan redusere fraværet
  • Kartlegge tilretteleggingstiltak som gjennomføres og effekten av disse

Persontiltak:

  • Gjennomføre oppfølgingsmøter i tråd med ny IA-avtale, dvs. oppfølgingsplan innen 4 uker, dialogmøter innen 8 uker med alle sykemeldte
  • Øke bruken av andre avdelinger som utprøvingsarenaer for langtidssykemeldte


Nyheter: