Historisk arkiv

Positiv utvikling i mange av kommunene i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fafo, Agenda Kaupang og RO har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppsummert fjorårets resultater i Sammen om en bedre kommune. Analysen er foretatt på bakgrunn av kommunenes årsrapporteringer. Kompetansemiljøet har i tillegg gjort dypdykk i 16 av kommunene.

Fafo, Agenda Kaupang og RO har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppsummert fjorårets resultater i Sammen om en bedre kommune. Analysen er foretatt på bakgrunn av kommunenes års-rapporteringer. Kompetansemiljøet har i tillegg gjort dypdykk i 16 av kommunene.


Årsrapporteringen viser at det har vært positiv utvikling i mange av kommunene. Kommunenes målsettinger er blitt bedre, det foreslås flere og bedre tiltak og tiltakene blir gjennomført. Mest konkrete resultater ser vi i prosjektene til kommunene i pulje 1, som ble med i programmet i 2012. Kommunene i pulje 2, som ble tatt opp i fjor, har stort sett brukt det første året på å definere og forankre prosjektet i organisasjonen. Rapporteringen viser likefremt at det har vært stor aktivitet i begge puljene i 2013.

Sykepleier som sitter ved siden av en eldre dame
Foto: Colourbox

Heltidskultur
Av de seks kommunene som har rapportert gjennomsnittlig stillingsstørrelse i pulje 1, har fem av dem hatt en markant forbedring. Songdalen har hatt størst forbedring med en økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse fra 61 prosent til 71 prosent. Drammen har oppnådd den største gjennomsnittlige stillingsstørrelsen, med 72 prosent. Ved oppstart i utviklingsprogrammet varierte gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunene på mellom 50 og 71 prosent. Ved siste måling lå kommunene på mellom 64 og 72 prosent.

Mens få av kommunene som jobber med de andre temaene rapporterer om sentrale utfordringer, har halvparten av kommunene som jobber med heltidskultur meldt at de opplever dagens arbeidstidsregelverk som en hindring.

Songdalen
I Songdalen har prosjektleder satt seg ned med hver enkelt av de 158 ansatte innen helse og omsorg, og forsøkt å få dem til å øke stillingsstørrelsen sin. Dette har bidratt til å øke de ansattes forståelse for temaet, og på to år har den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen økt fra 61 til 71 prosent. I tillegg til den gode involveringen av de ansatte, er en annen suksessfaktor for Songdalens prosjekt at de har politikere som er svært engasjert i prosjektet.

Drammen
Ved å tenke smartere og drive kompetansehevende tiltak er Drammen på god vei til å lykkes i sitt arbeid for heltidskultur. To kull med ufaglærte har gjennomgått utdannelse. I det første kullet har deltakerne i etterkant økt sin gjennomsnittlige stillingsbrøk fra ca. 45 til rundt 86 prosent.

Før prosjektet startet opp brukte lederne minimum 30 prosent av arbeidstiden på å leie inn vikarer. Ved å ansette bemanningskonsulenter har kommunen redusert denne tiden til om lag 10 prosent. Langvakter har også blitt testet ut i kommunen, og stort sett alle ansatte oppgir at de trives med dette. Brukerne opplever mer kontinuitet, og det har blitt mer tid til sosiale aktiviteter fordi man ikke i like stor grad trenger å passe klokken.


Sykefravær

Kommunene i pulje 1 har langt på vei lykkes i sitt arbeid med å redusere sykefraværet. 15 av 16 kommuner har bedret nærværstallene siden oppstart. 12 av 16 kommuner har høyere nærvær i 2013 enn i 2012, og 2 av kommunene har allerede nådd sitt målsatte nivå.

Kommunene i pulje 1 er i god rute med sine prosjekter. 6o prosent av de planlagte tiltakene er gjennomført, en tredjedel er under gjennomføring og kun 3 tiltak er under planlegging.

Vefsn
Vefsn kommune har allerede nådd sin målsetning om 20 prosent reduksjon i sykefraværet innen utgangen av 2013. Resultatet ble en reduksjon på 22 prosent – fra 8,6 til 6,7 prosent sykefravær for de ansatte. Dette tilsvarer 22 flere personer på jobb hver dag, og 11 mill. kr i sparte utgifter, ifølge kommunen. Enkelte enheter har hatt en faktisk reduksjon på over 80 prosent.

Kommunen har vært flinke til å sende ut nyhetsbrev og oppdatere sykefraværstallene på nett hver måned slik at de ansatte kan følge med. For å få konkretisert mest mulig hva 20 prosent flere på jobb betyr har de tatt i bruk smilefjes for å illustrere personer. Kommunen har også vært flinke til å ta i bruk gradert sykemelding. Dette benyttes i hvert tredje tilfelle ved legemeldt fravær.

 

Voksenopplæring
Foto: Colourbox


Kompetanse og rekruttering

Omlag halvparten av kommunene som jobber med kompetanse og rekruttering i Pulje 1 rapporterer at de har fått færre ledige stillinger, og oppgir at dette har sammenheng med prosjektet. Av rundt 50 rapporterte delmål og resultatmål, er omlag 10 kvittert ut.

Lunner
I Lunner kommune gjennomfører samtlige medarbeidere et organisasjons-utviklingsprogram der gjennomfører tre dagers medarbeiderkurs. Ledere på alle nivåer deltar også i ledersamlinger. De ansatte får opplæring i metoden LEAN, som gjennomføres på alle tjenestesteder.

Strategisk kompetansestyring gjennomføres som en ovenfra-ned-prosess i Lunner. Det utvikles først en strategisk kompetansestyringsplan på overordnet nivå i kommuneorganisasjonen. Deretter utarbeides kompetanseutviklingsplaner og tiltaksplaner for tjenesteområder og tjenestesteder med underliggende avdelinger.


Omdømme

Omdømme har seilt opp som et mer selvstendig tema i 2013 enn i 2012. I 2012 var det en sterkere tendens til å fokusere på forhold knyttet til de andre temaene, og som bare indirekte hadde sammenheng med omdømme. Dette tyder på at forståelsen for omdømmearbeid som et eget tema og innsatsområde har økt merkbart det siste året.

Hvilket omdømme, eller hva omdømmet knyttes til, varierer. Mens kommunene i Pulje 1 i stor grad arbeider med prosjekter som skal bedre arbeidsgivers og stedets omdømme, er det blant kommunene i Pulje 2 kommunens omdømme som tjenesteyter som har stått mest i fokus.

 

Rissa kommune har engasjert en fotograf for å illustrere hva jordnær lykke betyr for innbyggerne. Blant de som har fortalt historiene sine er et ungt par som har blitt eplebønder (foto: Rissa kommune).

 

Det kommunene synes å ha oppnådd konkrete resultater på er åpenhet, tilgjengelighet og informasjon. I Strand kommune sendes alle møtene i kommunestyret og i formannskapet nå på nett. I Rissa kommune har  man i over et år jobbet med å skape en ny visjon -”Jordnær lykke”. Visjonen har blitt et begrep i Rissa, og omdømmet er i ferd med å bli bedre. I prosessen har kommunen involvert innbyggerne gjennom folke- og bygdemøter. De har snakket med tillitsvalgte, ledere, politiker, lag og organisasjoner.

Strategisk bruk av sosiale medier har også vært helt sentral for dialog med innbyggerne. Kommunes Facebookside har landets mest aktive brukere, og Youtube brukes aktivt. Når de skal utlyse stillinger i kommunen er det nå en mer helhetlig tenking rundt omdømme, markedsføring og rekruttering.

 

Les årsrapportering for Sammen om en bedre kommune 2013 (PDF)

Les Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner (PDF)