Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Avtale om "Sammen om en bedre kommune"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

- et rammeprogram for lokale prosjekter

Partene vil i fellesskap stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til innbyggerne. Partene vil bygge på prinsippene om lokalt styringsansvar og frihet til å organisere virksomheten slik at den best mulig møter lokale behov. Partene legger vekt på lokale løsninger og kommunal forankring av utviklingsarbeidet og samarbeid mellom de folkevalgte, de administrative lederne og de tillitsvalgte/medarbeiderne.

Avtale mellom Staten ved Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), KS, og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne. Avtalen gjelder fra og med tidspunkt for undertegning og ut 2015. Partene kan si opp avtalen med tre måneders varsel. Denne avtalen er en revidering av tidligere avtale med forlengelse av varighet.

Formål med avtalen og verdigrunnlag

Partene vil i fellesskap stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til innbyggerne. Partene vil bygge på prinsippene om lokalt styringsansvar og frihet til å organisere virksomheten slik at den best mulig møter lokale behov. Partene legger vekt på lokale løsninger og kommunal forankring av utviklingsarbeidet og samarbeid mellom de folkevalgte, de administrative lederne og de tillitsvalgte/medarbeiderne. Kommuneloven og Hovedavtalen ligger til grunn for samarbeidet.

Avtalens områder

Partene vil samarbeide om tidsavgrensede prosjekter og tiltak innenfor hovedtemaene sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme.  Arbeidet skal sees i sammenheng med andre tiltak og prosesser partene deltar i, og/eller samarbeider om på temaene. Et hovedformål med arbeidet er at det skal generere kunnskap og erfaring om temaene som kan formidles/spres til andre norske kommuner.

Virkemidler og aktiviteter

Innholdet i ”Sammen om en bedre kommune” er konsentrert om det gode utviklingsarbeidet lokalt.  Det sentrale samarbeidet skal stimulere og bidra til å utvikle lokalt initierte prosjekter og tiltak.  Et antall kommuner blir valgt ut på bakgrunn av søknad etter nærmere angitte kriterier for deltakelse.  

Innenfor rammen av ”Sammen om en bedre kommune” vil partene kunne bidra med faglig støtte til kommunenes arbeid i tillegg til at lærdommen fra kommunenes arbeid blir systematisert og spredd til andre kommuner. (”beste praksis”). Det vil også være aktuelt å tilføre de deltakende kommunene midler for at de skal kunne forsterke sin innsats på utvalgte områder og bidra til å spre sine egne erfaringer. Den sentrale bistanden skal være etterspørselbasert, det vil si tilpasset kommunenes behov. Aktuelle virkemidler vil være veiledning, samlinger, nettverksbygging, kunnskapsinnhenting (FoU), formidling og økonomisk støtte.

Sterk faglighet er viktig også for å sikre systematisering av kunnskap fra kommunens utviklingsarbeid, samt spredning av erfaringer. Programmet skal trekke på den eksisterende kompetansen og ressursene som finnes lokalt og i partenes organisasjoner. I tillegg vil ”Sammen om en bedre kommune” knytte til seg faglig støtte og kompetanse på temaområdene, slik at deltakerkommunene kan gis god faglig veiledning underveis. Det kan gjøres ved å kjøpe kompetanse fra relevante fagmiljøer (forskere, utredere og/eller praktikere) som knyttes til arbeidet.

Organisering

De sentrale avtalepartene:

Politisk

Kommunalministeren har ansvaret for programmet. Partenes politiske ledere utgjør et programråd. Programrådet er et rådgivende organ for kommunalministeren i gjennomføringen av ”Sammen om en bedre kommune”. Programrådet møtes 1-2 ganger i året, eller når kommunalministeren finner det nødvendig og drøfter innhold og retning i arbeidet basert på rapportering fra programmet.

Administrativt

Det administrative ansvaret for programmet legges til KRD. Det etableres en administrativ arbeidsgruppe med representanter fra de sentrale partene.  Arbeidsgruppen skal sikre at programmet kan trekke på partenes eksisterende ressurser og kompetanse på hovedtemaene, innenfor den ressursrammen som den enkelte sentrale part har til rådighet.

Lokalt:

Deltakerkommunene velger selv innretning og organisering av arbeidet. En forutsetning for deltakelse er at det er god lokal forankring, der folkevalgte, administrative ledere og medarbeidere / tillitsvalgte i alle arbeidstakerorganisasjonene lokalt deltar konstruktivt i utformingen og rapporteringen av prosjektet.

Økonomi

Hovedfinansiering fra staten v/KRD (prosjektskjønnsmidler). Midlene skal blant annet finansiere samlinger og nettverk, kompetanseutvikling/formidling og stimuleringsmidler til deltakerkommunene. KS og arbeidstakerorganisasjonene bidrar med kompetanse og eventuelt faglig bistand inn i programmet.

Varighet og tidsplan

Avtalen gjelder fra og med tidspunkt for undertegning og ut 2015. Partene kan si opp avtalen med tre måneders varsel. 

Oslo, november 2013

 

 

______________________

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

______________________

Gunn-Marit Helgesen

KS

 

 

______________________

Anders Kvam

Akademikerne

 

 

 

______________________

Mette Nord

LO Kommune

 

 

 

______________________

Ragnhild Lied  

Unio

 

 

 

 

______________________

Erik Kollerud

YS Kommune

 

 

 

Til toppen