Historisk arkiv

Brukerperspektivet engasjerer politikere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

- Dette har vært en nyttig samling. Heltid gir bedre rammer for å utvikle gode tjenester, og det er svært viktig å få fremhevet brukerperspektivet i debatten om heltidskultur.

- Dette har vært en nyttig samling. Heltid gir bedre rammer for å utvikle gode tjenester, og det er svært viktig å få fremhevet brukerperspektivet i debatten om heltidskultur. Slik oppsummerte to engasjerte ordførere årets første nettverkssamling i Saman om ein betre kommune på Gardermoen 6.-7. mars.

 

Ordfører Knut Espeland i Spydeberg og ordfører Erik Haga i Vaksdal kommune
Ordfører Knut Espeland i Spydeberg og ordfører Erik Haga i Vaksdal kommune mener at det å skape en heltidskultur i kommunen er avgjørende for å få god kvalitet på tjenestene (Foto: Mette Mannsåker).


Avgjørende for tjenestekvaliteten
Deltakelsen fra lokale politikere har vært varierende på programmets samlinger, men på nettverkssamlingen for Heltidskultur stilte både ordfører Erik Haga (Ap) i Vaksdal og ordfører Knut Espleland (KrF) i Spydeberg kommune.

- Heltid/deltidsproblematikken er et område som politikerne har lett for å delegere til administrasjonen. Vi har vel tradisjonelt sett på dette som et forhold mellom arbeidsgiver og de ansatte. Gjennom denne samlingen har vi fått erfare at flere heltidsansatte er med på å avgjøre tjenestekvaliteten. Det gjør at jeg som politiker engasjerer meg mer i dette arbeidet, sier Spydeberg-ordfører Knut Espeland.


Heltid må bli normen

- Den store jobben vi må ta fatt på nå er å skape kultur for heltid. Vi må være tydeligere på at det forventes at det jobbes heltid i kommunen vår. Det viktigste vi som politikere kan bidra med er å støtte opp om dem som arbeider med dette i kommunen. Vår tilstedeværelse vil være viktig, også ved eventuell motstand. Vi kan dra nytte av vår erfaringsbakgrunn fra det sivile liv. Dette handler jo om hvilken kvalitet det skal være på tjenestene i kommunen, sier ordfører i Vaksdal, Erik Haga.

Knut Espeland mener at det å fremheve brukernes interesser vil gjøre det lettere å oppnå tverrpolitisk enighet rundt spørsmålet om heltid. Han tror at det kan være viktig å holde på frivilligshetslinja.

- Ved å starte med de som jobber ufrivillig deltid kan vi skape motivasjon og interesse blant andre ansatte”, sier Espeland.

Ordføreren har et stort ønske om at kommunen skal teste ut langtidsturnus, da dette kan bidra til at en makter å kombinere familieliv og fulltidsarbeid.


Langsiktig jobbing
Både i Spydeberg og i Vaksdal har de jobbet aktivt for å øke den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen. I Vaksdal ble dette satt på dagsorden i 2008. Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen har økt gradvis ved at alle stillinger som skal lyses ut går via et omstillingsutvalg som tilbyr deltidsansatte å øke sin stilling.

- Vi ser at dette har vært et godt virkemiddel for å øke den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen. Likevel kan dette være et tveegget sverd da vi erfarer at vi enkelte ganger må dele opp hele stillinger for å imøtekomme ansattes ønsker”, sier Haga.

I prosjektet som Vaksdal nå setter i gang med vil kommunen arbeide for turnus som er tilpasset brukernes behov. Målsettingen til kommunen vil være å få flere heltidsstillinger og øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse.


Aktivt partssamarbeid
Spydeberg kommune har fattet politisk vedtak om å avskaffe uønsket deltid.

- Jeg tror vi må begynne med de som ønsker større stilling. Ved å begynne der og evaluere erfaringer vi gjør oss, tror jeg det vil skape kultur for at flere tar heltidsvalget, sier Espeland.

Han fremholder at suksessen er et aktivt partsamarbeid, og oppfordrer lokale politikere rundt om i landet til å ta et enda mer aktivt grep om arbeidet som pågår i Saman om ein betre kommune.

- Dette handler om å yte enda bedre tjenester til brukerne”, avslutter den engasjerte ordføreren i Spydeberg kommune.