Historisk arkiv

Kartlegging av heltidsønsker - ikke bare enkelt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Mange som jobber med å redusere uønsket deltid er usikre på hva som er status for de deltidsansattes reelle ønsker og behov. Hvordan kan vi skaffe oss sikker kunnskap? Er det tilstrekkelig å sende ut en spørreundersøkelse for å kartlegge ønsker? Nei, mener Janne Slotte i Songdalen kommune.


Deltid - alle taper
Som kjent arbeider mange deltid i kommunene. Deltidsarbeid er vanligst blant kvinner, særlig innenfor sektorene pleie, helse og omsorg i kommunene. På mange måter har det etablert seg en lei deltidskultur i sektoren. 

En høy andel deltidsstillinger får negative konsekvenser for de ansattes forhold til jobben. Tilknytningen til arbeidsstedet blir svakere, det er vanskelig å planlegge på sikt og pensjonsinnskuddet blir lavere. Deltidsarbeid virker også negativt inn på arbeidsmiljøet fordi det medfører mange overlappinger og mange ansatte innom i løpet av døgnet. Brukerne får ofte veldig mange ansatte å forholde seg til gjennom dagen, og effektiviteten i tjenestetilbudet reduseres. Greier vi å bygge en heltidskultur, vil alle få gevinst av arbeidet.

Målet er en heltidskultur. Men det holder ikke bare å vite hvor målet ligger, vi må også vite hvor vi er og hvilken vei vi skal gå. 

Prosjektleder for Saman om ein betre kommune i Songdalen, Janne Slotte
Prosjektleder i Songdalen, Janne Slotte (foto: Bjørn Pettersen).

Kartlegging – enkelt å gjøre?
En enkel måte å finne ut ansattes ønsker og behov å er å gjennomføre en spørreundersøkelse der det stilles spørsmål om hvilken stillingsstørrelse de har, om de er tilfreds, og om de ønsker større, eventuelt mindre stilling. Slike spørsmål er enkle å lage, og svarene kan systematiseres og gi et oversiktlig bilde.

Utfordringen med en slik kartlegging er hvorvidt den er dekkende. Fanger den opp nyansene og de reelle ønskene og forutsetningene de ansatte ofte har?  Ønsker kollegene for eksempel å øke stillingen dersom det medfører arbeid på en annen avdeling, eller på et annet tjenestested?

Intervju med hver enkelt
Songdalen kommune ønsket å sikre at det hadde et faktagrunnlag de var trygge på. Prosjektleder i Heltidsprosjektet, Janne Slotte, gjennomførte særskilte intervjuer med alle ansatte i hele helse- og omsorgsenheten i kommunen. Gjennom personlige intervjuer forsikret kommunen seg om at de fanget de reelle ønskene og behovene hos de ansatte:

- Vi ønsket å kartlegge ansattes vilje og fleksibilitet i henhold til å oppnå den stillingsstørrelsen de ønsket seg, forteller Slotte.

Hensikten var å sikre at det er tilstrekkelig vilje og fleksibilitet hos ansatte til å ta de tilbud som kommunen ville greie å etablere.

De ansatte ble spurt ut i forhold til om de ville:

  • Arbeide oftere helg
  • Ubunden tid
  • Langvakter
  • Kombinere arbeid på ulike avdelinger
  • Kombinere arbeid på ulike enheter

- Dermed fikk vi en oversikt over de som reelt var villige til å få til økte stillinger. Med det som utgangspunkt jobber vi nå konkret med å sette i gang tiltak i et konstruktivt samarbeid på og mellom tjenestestedene, fortelle Slotte som understreker at det er viktig å kunne stole på egne data.

Sogndalen har en overordnet målsetting om å redusere all uønsket deltid. Kommunen jobber nå med å konkretisere tiltak som skal gjennomføres på ulike tjenestesteder. Optimismen er stor i etterkant av kartleggingen, for nå vet de både hvor de er og hvor de ønsker å ende opp.