Historisk arkiv

Økt nærvær og bedre omdømme i Grong

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I Grong kommune kommer arbeidstakerne en halvtime tidligere på jobb for å snakke med hverandre og ikke om hverandre. Resultatet er høy trivsel og bedre omdømme.

Grong kommune arbeider med å øke nærværet i kommunen og å bedre kommunens interne omdømme. De har deltatt i innovasjonsnettverket, og er opptatt av å tenke nytt for å løse kompliserte spørsmål. Kommunen har prioritert å arbeide med økt nærvær, og håper at dette arbeidet også har effekt på omdømmebygging. Styringsgruppa for prosjektet har vært Arbeidsmiljøutvalget (AMU). I AMU sitter både politiske-, administrative- og ansatt- representanter. Dette har bidratt til en sterk forankring av prosjektet.

Ved oppstart av prosjektet hadde kommunen et nærvær på 92,3%. Målet 95 % ved prosjektets avslutning. I 2014 var nærværet på 94 %. De er altså på god vei, selv om styringsgruppa er tydelig på at nærvær og sykefravær vil variere over tid. 

Nærvær

Styringsgruppa ville prioritere arbeidsmiljø og trivsel som virkemiddel for å øke nærværet og omdømmet, og hver virksomhet skulle selv bestemme hva slags tiltak de ville sette i gang. Ifølge styringsgruppa har prosjektet svært godt eierskap ute i organisasjonen.

Driftsavdelingen har arbeidet med trivsel over lang tid. I 20 år har de ansatte her møtt opp klokka sju hver dag, selv om den ordinære arbeidsdagen begynner halv åtte.

– Denne tida bruker vi til å snakke sammen, drikke kaffe og spille kort. Dette skaper et samhold og bidrar til at vi snakker med hverandre, og ikke om hverandre, sier hovedverneombud Steinar Sæternes.

– Nytilsatte og sommervikarer kommer også klokka sju. Samlingsstunden har blitt en kultur som er viktig for alle som arbeider her, legger Sæternes til.

Alle virksomheter har utviklet tiltak som skal bedre arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen.

Styringsgruppa i GrongStyringsgruppa i Grong: Fra venstre: Ingrid Brauten, HTV, Utdanningsforbundet, Svein Helland, rådmann, Erik Seem, politikere, SP, Steinar Sæternes, Hovedverneombud, Trine Lise Falmar, HTV, Fagforbundet, Tore Kirkedam, prosjektleder, Skjalg Åkerøy, ordfører, AP

Innovasjon

Et innovativt grep var å etablere et ambassadørkorps med en ambassadør på hver arbeidsplass. Hensikten med ambassadørene var å holde trykket oppe i hele prosjektperioden, og være et nettverk der man utvekslet erfaringer. Rådmann Svein Helland legger vekt på at ambassadørene ikke skulle frata virksomhetslederne ansvarsområder, men være en støtte og pådriver for at prosjektet skal lykkes i den enkelte virksomheten. Alle i styringsgruppa er enige om at ambassadørene har vært viktige for å lykkes.

Ordfører Skjalg Åkerøy er opptatt av å skape nye holdninger blant ansatte i forhold til arbeidsplassen og kommunen. Han mener at prosjektet har bidratt til å skape en sterkere vi-følelse i organisasjonen. Dette er ikke minst viktig for omdømmet.

– Vi har gått fra dokk og oss, til et mer felles ”vi”, sier ordføreren. 

Omdømme

For å skape en sterkere vi-følelse i organisasjonen, ble det utviklet en ny visjon for kommunen: et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold.

Som oppfølger til dette visjonsarbeidet er det laget ulike profileringssaker. Et viktig tiltak overfor innbyggerne er GRONGnytt, som kommer ut ca. 10 ganger i året. Informasjonsavisa brukes aktivt til å profilere kommunens ansatte. Kommunen har også laget kopper, matbokser og en egen Gronglue som bidrag til egen profilering.

Prosjektleder Tore Kirkedam forteller at de har anvendt innovasjonsverktøy i prosjektet. På servicekontoret ble de ansatte sendt ut på en tjenestereise. De ble altså selv brukere av servicekontoret. Prosessen var en suksess og kommunen har nå klare planer for hvordan de kan forbedre innbyggernes møte med kommunen.

Hva har kommunen lært gjennom dette prosjektet?

  • Ansatte ute i virksomhetene må involveres
  • Viktig med ressurser til en pådriver/koorinator
  • Ansatte, verneombud, tillitsvalgte, ledere og politikere må ha et eierforhold til prosjektet
  • Ambassadørene har vært sentrale
  • Vesentlig å mobilisere egen organisasjon