Historisk arkiv

Nytt fra Sammen om en bedre kommune

Imponerende snuoperasjon fra barnehagene i Songdalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gjennom Verdiprosjektet har barnehagene i Songdalen kommune hatt en nedgang i sykefraværet på hele 34 prosent. Nylig ble de belønnet med årets IA-pris for offentlige virksomheter i Vest-Agder.

Ansatte i de fem barnehagene i Songdalen jubler over de gode resultatene fra Verdiprosjektet.
27. august var de ansatte i barnehagene i Songdalen samlet for å få presentert rapporten fra Verdiprosjektet og for å jobbe videre i fokusgrupper (Foto: Ingebjørg Sørenes).


Gjennom Verdiprosjektet har barnehagene i Songdalen kommune hatt en nedgang i sykefraværet på hele 34 prosent. Nylig ble de belønnet med årets IA-pris for offentlige virksomheter i Vest-Agder.


Fem barnehager i Songdalen har deltatt i Verdiprosjektet, som varte fra mars 2012 til desember 2013. Utgangspunktet i 2011 var et fravær på 12,5 prosent. Nå er de nede i åtte prosent, og utvider nærværsarbeidet til alle fem barnehagene i kommunen.

- Formålet med prosjektet har vært å motvirke høyt sykefravær i kommunesektoren ved å ha en åpen tilnærming til nærvær på arbeidsplassen - hva som er virkningsfulle nærværsfaktorer og hvilke tiltak som kan fremme nærvær på arbeidsplassen, sier forsker Trond Stalsberg Mydland fra Agderforskning, som har fulgt prosjektet tett.

Mydland har brukt aksjonsforskning som metode. Han har identifisert hvilke faktorer som øker nærværet på jobben, dokumentert prosjektarbeidet ved hjelp av fokusgruppeintervjuer og lagt til rette for lokal utforskning og tiltak. Nav Arbeidslivssenter har også vært involvert.


Forankring nedenfra

Hver av arbeidsplassene i prosjektet har deltatt med sitt eget delprosjekt. Hver delprosjektgruppe har bestått av 5-7 ansatte, og det har vært en forutsetning med deltagelse både fra leder og ansatte. Gruppene har reflektert og jobbet seg gjennom undersøkelser og identifisering, funnet faktorer og tiltak, samt prøvd ut tiltak og involvering av øvrige ansatte. De har hatt jevnlige møter, arrangert samlinger og økt kompetansen hos de ansatte. 19 assistenter har tatt fagbrev og blitt barne- og ungdomsarbeidere i prosjektperioden.

Forsker Trond Stalsberg Mydland fra Agderforskning
Forsker Trond Stalsberg Mydland fra Agderforskning har fulgt Verdiprosjektet tett (Foto: Ingebjørg Sørenes).

Holdninger og samhold
Flere av barnehagene har vært opptatt av holdninger.

- Dersom noen ikke føler seg så frisk en dag, forsøker vi å la være å oppfordre til fravær, og heller tilrettelegge slik at den ansatte kan jobbe deler av dagen. Bevissthet rundt hvorfor den enkelte er uerstattelig, og hvorfor det er så viktig at akkurat jeg kommer på jobb, har vært viktig, sier Nina Bentsen, som er enhetsleder i Birkelid barnehage.

Verdiprosjektet har tatt i bruk et verktøy kalt Fru-S-modellen. Modellen bygger på erfaringer fra et tidligere prosjekt i Aust-Agder som heter ”Jeg blir”. Den forklarer hvordan en kombinasjon av sykdom og andre, mer komplekse faktorer virker inn på den ansattes valg om å være borte fra jobb, utover det rent medisinske:

 • Forhold knyttet til familie og livsstil
 • Relasjonsvansker privat eller på jobb
 • Underorganisering (rutiner, ledelse, kultur)
 • Sykdom som et forhold mellom enkeltperson og lege


Det å skape en fellesskapsfølelse har også vært en viktig bit av prosjektene. De fleste barnehagene har derfor vært på tur.

- Vi kan ikke snakke over hodet til barna, så i arbeidshverdagen finnes det knapt noen arena hvor vi som jobber i barnehage får snakket skikkelig med kollegaene våre. Vi har derfor fått mye ut av disse turene, forteller Bentsen.

Arbeidet med fokusgruppene og arbeidet i delprosjektgruppene har vært en avgjørende suksessfaktor for Verdiprosjektet.

- Det at hver arbeidsplass selv har fått lov til å utforme sitt eget prosjekt, har gitt en solid forankring. Den aktive forskerrollen har også spilt en viktig rolle, avslutter Trond Stalsberg Mydland i Agderforskning.

Les mer om prosjektet i den ferske sluttrapporten Verdiprosjektet – Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen (PDF).

 

Lærdom fra Verdiprosjektet: Suksessfaktorer for økt nærvær

 • Ha fokus på å løse ting som stresser arbeidsmiljøet og oppgaver som ansatte sliter med
 • Pass på at ansatte blir sett og respektert
 • Fordel ansvarsoppgaver slik at alle ansatte har ”sin” spesielle oppgave
 • Minn om, og vis, at hver enkelt ansatt er viktig
 • Jobb bevisst med nærvær, og innlem nærværsfokus i hverdagen
 • Involver alle ansatte ved arbeidsplassen gjennom arbeidsprosesser om nærvær
 • Initier konkrete nærværstiltak, og evaluer om praksis endres
 • Fokuser hva det er som gjør at folk kommer på jobb når ”de ikke er helt i slaget”
 • Refleksjon bidrar til holdningsendringer
 • Oppnå økt informasjon og kunnskap om hva ansatte tenker om nærvær og sykdom
 • Vær tydelig på at det er ”viktig at akkurat du kommer på jobb”
 • ”Halvsyke” ansatte er bedre enn å sette inn vikarer
 • Seminarer, personalmøter, avdelingsmøter, etc. er gode anledninger for nærværsarbeid
 • Ha rutine på at ansatte melder fra om man ”kommer deler av dagen, eller ikke i det hele tatt
 • Bevar og del den enkeltes unike personlige opplevelse av hva det betyr å jobbe ved arbeidsplassen
 • Gjennomfør informasjonsinnhenting, spørreundersøkelser eller lignende for å frembringe hva ansatte synes er viktig for å trives og jobbe bra
 • Fokus på nærvær kan skape økt bevissthet og motivasjon i både grupper og ved arbeidsplassen som helhet
 • Skap et positivt tankesett
 • Flytt fokus fra fravær til nærvær
 • Oppnå at nærvær blir et naturlig tema på arbeidsplassen – noe ”alle snakker om”
 • Bruk nærværsfaktorer/kunnskap om nærvær som oppmuntring i hverdagen, og overfor nyansatte og vikarer
 • Nærværsarbeid kan skape større åpenhet på arbeidsplassen
 • Fokuser på hvordan ansatte/kollegium ønsker å ha det på jobb
 • Gjennomfør ”nærværsstunt”. Eksempelvis innlegg, rollespill, ”konkurranser”, hospitering, kursing, trim, etc.
 • Utvikling av hustavle, rutiner, slagord, logo og nærværsbok for nærværsfaktorer er eksempler på konkretisering/utkomme av nærværsarbeid
 • Jobb med helheten på arbeidsplassen
 • Det er en vesentlig suksessfaktor at det er ”vi” på arbeidsplassen som gjør det