Historisk arkiv

Gradert sykemelding og egenmelding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Hensikten med gradert sykemelding er at den sykemeldte skal være i noe arbeidsaktivitet. Tiltaket baserer seg på tankegangen om at noe aktivitet fremfor helt passivitet er det beste for de fleste sykemeldte.

Det er for øvrig noe uenighet knyttet til effekten gradert sykemelding har på sykefraværet. Det er ikke nødvendigvis den som trenger det mest det tilrettelegges for, og det finnes en grense for hvor mye det kan legges til rette. Dette gjelder særlig innen pleie- og omsorg, mens de som arbeider innenfor lederjobber, akademiske jobber og jobber i høyskoler har større sannsynlighet for å få tilrettelagt arbeidet.

Et annet virkemiddel som IA-virksomheter har er utvidet rett til bruk av egenmeldinger. Egenmelding innebærer at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring.

Det finnes ikke så mye kunnskap om hvilken betydning rett til bruk av egenmelding har for sykefravær og sykefraværsmønster. Nyere forskning gir heller ingen entydige svar på om utvidet rett til bruk av egenmelding bidrar til færre sykedager. I kunnskapsstatusen vises det til tre norske evalueringer som undersøker effekten utvidet rett til egenmelding har på sykefravær.