Historisk arkiv

Presentasjon av prosjektet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

E-valg 2011-prosjektet skal anskaffe og prøve ut en løsning for elektronisk stemmegivning i ti forsøkskommuner ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Prosjektet vil samtidig anskaffe og prøve ut et valgadministrativt system i de samme forsøkskommunene.

Det skal gjennomføres forsøk med elektronisk stemmegivning i kommunene Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes,Tynset, Vefsn, og Ålesund ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011. Det betyr at velgerne i forsøkskommunene vil få anledning til å stemme hjemmefra via Internett ved neste lokalvalg, men de vil også ha anledning til å møte opp i valglokalet og stemme med vanlig papirstemmeseddel.

Løsningen for elektronisk stemmegivning er en del av det valgadmininistrative systemet, som skal bidra til å effektivisere valgarbeidet i kommunene og bidra til bedre informasjon til velgerne. Det valgadministrative datasystemet skal testes av forsøkskommunene i 2011, og det planlegges for innføring av systemet i alle kommunene i Norge ved senere valg. En fylkeskommune skal også delta i å teste det valgadministrative datasystemet.

I arbeidet med å utvikle og teste det valgadministrative systemet, samarbeider E-valg 2011-prosjektet med alle de ti forsøkskommunene. Samarbeidet omfatter også arbeidet med å utvikle gode rutiner for innføring i kommunene, og sørge for opplæring av valgmedarbeidere i kommunene

Forsøket med å stemme over Internett skal evalueres av eksterne forskningsmiljø. Erfaringene fra forsøket skal gi Stortinget et godt grunnlag for å vurdere om det skal legges til rette for at velgerne i hele landet skal få anledning til å stemme elektronisk og eventuelt tidsperspektivet for dette.

E-valg 2011-prosjektet har etablert flere referansegrupper som bistår prosjektet i å utvikle e-valgsløsningen og utarbeide rutiner for innføring i forsøkskommunene. 
Se hvem som deltar i referansegruppene.

Prosjektdirektivet (pdf-format) er prosjektets sentrale styringsverktøy og blir løpende oppdatert i henhold til endringer som måtte påvirke prosjektets innretning og fremdrift.  

Organisasjonskartet (pdf-format) viser hvordan e-valg 2011-prosjektet er organisert.

Fremdriftsplanen (pdf-format) viser e-valg 2011-prosjektets milepæler fram mot valget i 2011.

Les mer om prosjektet i: