Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

Historisk arkiv
Statsbudsjettet:

60 millioner kroner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg for 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Bygging av idrettsanlegg representerer et stort økonomisk løft for mange lag og foreninger. Regjeringen ønsker å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere til en fortsatt bred utbygging av idrettsanlegg.

På bakgrunn av dette er det i 2010 opprettet en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. I Revidert statsbudsjett 2010 ble det bevilget 50 millioner kroner til ordningen.

Regjeringen foreslår i 2011-budsjettet en økning på 20 prosent (10 millioner kroner), en bevilgning på 60 millioner kroner til ordningen i 2011.

  • Kompensasjonsordningen er søknadsbasert, og kompensasjon gis innenfor den rammen Stortinget bevilger for det enkelte år.  
  • Ordningen omfatter søkere som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg med unntak av kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak.  
  • Ordningen gjelder idrettsanlegg hvor byggearbeidene er igangsatt fra og med 1. januar 2010. Det kan søkes om kompensasjon for merverdiavgift knyttet til de anleggselementer som er berettiget til tilskudd fra spillemidlene.
  • Kompensasjonsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, med Lotterinemnda som klageinstans. Bestemmelsene for ordningen fastsettes av Kulturdepartementet.