Historisk arkiv

Utvalg for tros- og livssynspolitikken nedsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

- Vi har behov for en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk, og fra flere hold er det tatt til orde for en offentlig utredning på feltet. Med dette utvalget følger vi opp Soria Moria 2, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Kulturminister Anniken Huitfeldt presenterte i dag utvalget som skal gå gjennom tros- og livssynspolitikken.

- Forholdet mellom stat, samfunn, individ, religion og livssyn har kommet på den politiske dagsordenen i stadig sterkere grad de senere årene. Det pågår mange viktige diskusjoner om tradisjon og mangfold og hvilken rolle tro og livssyn bør ha i det offentlige rom. Vi har behov for en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk, og fra flere hold er det tatt til orde for en offentlig utredning på feltet. Med dette utvalget følger vi opp Soria Moria 2, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Leder for utvalget Sturla Stålsett, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, kulturminister Anniken Huitfeldt og nestleder Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund og leder av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Foto: KUD
Bildet: Leder for utvalget Sturla Stålsett, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, kulturminister Anniken Huitfeldt og nestleder Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund og leder av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Foto: KUD

De siste tiårene har det norske samfunnet gjennomgått store endringer, og vi har et stort kulturelt og religiøst mangfold. Rundt 80 prosent av befolkningen tilhører Den norske kirke, men både antall tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke og antall personer som tilhører disse samfunnene, er økende.

- Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer fra ulike tros- og livssynssamfunn, i tillegg til religionsvitenskapelig, teologisk, juridisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse.  Jeg ser fram til å høre hva de foreslår, sier Huitfeldt.

Utvalget skal fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet. Utvalget skal ta utgangspunkt i at statens fremste oppgave i tros- og livssynspolitikken er å sikre og beskytte tros- og livssynsfriheten, slik denne er forankret i internasjonale konvensjoner og nasjonal rett. Utvalget skal legge til grunn avtalen 10. april 2008 mellom de politiske partiene på Stortinget om statskirkeordningen.

Utvalget skal avgi sin innstilling innen utgangen av 2012.

Vedlegg: Utvalgets mandat og sammensetning