Historisk arkiv

Kulturdepartementet

MIC og MEN blir Music Norway

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen etablerer Music Norway for å samordne og styrke den internasjonale satsingen på musikkområdet gjennom nærings- og kultureksport samt profilering. Slik får vi en sterk og målrettet satsning på eksport av norsk musikk, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

- Music Norway skal styrke posisjonen til norsk musikk og norsk musikkbransje i utlandet, samt legge til rette for økt salg og eksport, sier kulturministeren.
- Music Norway vil bygge på den sterke kompetansen og ressursene vi allerede har i Music Export Norway AS og MIC Norsk musikkinformasjon.

Stiftelsen Music Norway skal være en sentral samarbeidspartner og et rådgivende organ for å oppnå regjeringens kulturpolitiske mål innen profilering og eksport av norsk musikk. Etableringen er også en del av regjeringens satsing på kultur og næring og inngår i handlingsplanen 2012.

Beslutningen om å etablere Music Norway kommer etter en lang og grundig prosess der en har søkt å finne helhetlige og felles løsninger på viktige områder som i dag ligger i Music Export Norway AS og MIC Norsk musikkinformasjon.

Styreleder i Music Norway blir Leif Holst Jensen som har lang erfaring fra media, musikk og filmbransjen. Leif Holst Jensen er i dag generalsekretær i Produsentforeningen og blant annet styreleder i Rikskonsertene. Music Norway vil få et lite styre bestående av personer med kunnskap om og erfaring fra musikkbransjen. De ansatte i MIC og MEN vil få tilbud om videre jobb etter omorganiseringen. Music Norway vil ha kontorlokaler i Halvbroren knyttet til Nasjonalbiblioteket.

Ballade.no ble i sin tid opprettet for å ivareta et informasjonsbehov som en opplevde ikke var dekket gjennom den ordinære pressen. Ballade.no styres i dag gjennom redaktørplakaten og er administrativt underlagt MIC Norsk musikkinformasjon. Ballade.no vil ikke bli en del av Music Norway. Det nye styret skal vurdere en uavhengig organisering av Ballade.no.

Noteforlagsvirksomheten som i dag drives som en del av MIC Norsk musikkinformasjon er viktig for komponistene med tanke på produksjon og formidling, og viktig som et samlet arkiv for sjangeren. Departementet ønsker å finne en god, varig og fremtidsrettet løsning for noteforlags- og arkivvirksomheten. For blant annet å rendyrke profilen til Music Norway vil departementet legge til rette for at noteforlagsvirksomheten overføres til Nasjonalbiblioteket for å utnytte institusjonens kompetanse på musikk og arkivfeltet. Dette vil bli gjort i nær dialog med ledelsen i Nasjonalbiblioteket og det nye styret i Music Norway.