Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Landbruk: 800 gårdsbruk satser på grønn omsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Regjeringen ønsker å utnytte landbrukets ressurser til beste for storsamfunnet! Om lag 800 gårdsbruk satser nå på ”Inn på tunet” og det er stor interesse landet over for å starte opp med grønn omsorg.

Landbruk: Regjeringen ønsker å utnytte landbrukets ressurser til beste for storsamfunnet! Om lag 800 gårdsbruk satser nå på ”Inn på tunet” og det er stor interesse landet over for å starte opp med grønn omsorg.

- Inn på tunet har blitt et viktig landsomfattende omsorgstilbud og som stadig vokser i omfang. En fellesnevner for IN på tunet-tiltak er mestring og læring gjennom meningsfylte aktiviteter og opplevelser, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) som i dag besøkte Bodin 4H i Bodø.

- Ikke minst er dette meningsfulle arbeidsplasser for mange bønder som sitter med god utdannelse på mange av disse områdene, sier statsråden.

    Landbruk: - Inn på tunet har blitt et viktig landsomfattende omsorgstilbud og som stadig vokser i omfang, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.
Landbruk: - Inn på tunet har blitt et viktig landsomfattende omsorgstilbud og som stadig vokser i omfang, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.
Foto: Torbjørn Tandberg

Samarbeid
Inn på tunet omfatter et mangfold av tilrettelagte tilbud på gårdsbruk, rettet mot enkeltmennesker og/eller grupper. Målsettingen med Inn på tunet er å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse- eller sosialsektoren, og omfatter aktiviteter som bygger på både gårdens og bondens ressurser. Gårdbrukeren er direkte involvert i tilbudet, enten som leder eller i en assisterende rolle.

- Vi snakker om grønn omsorg, grønt arbeid og grønn læring, sier Brekk.

Konkrete eksempler er: 

  • almenpedagogiske og spesialpedagogiske tiltak for skoleelever,
  • tilbud til demente - som dagaktivitetstilbud og gårdsbesøk
  • arbeidstrening for folk med psykiske helseproblemer, uføre eller psykisk utviklingshemmede.
  • Tilbud til innvandrere og flyktninger som integreringstiltak.

Det er dokumentert mange eksempler på at tilbud på gårdsbruk har positive effekter for læring, utvikling eller det ”å komme tilbake til samfunnet”.

- Og det gir resultater - som blir lagt merke til - i mange leirer!
På årets landskonferanse for Inn på tunet sto representanter for både NAV, helse- og omsorgsetater, utdanningssystemet, kriminalomsorg og andre  brukeretater fram som varme talsmenn for Inn på tunet, sier Brekk.

Og behovet for mer brukerretta og skreddersydde tjenestetilbud øker i samfunnet:

Psykisk helse:
1 av 10 har psykiske helseproblemer, og unge kvinner er en økende gruppe.
Om lag  40 000 barn og unge blir årlig behandlet for psykiske lidelser.

Demens:
I Norge er det i dag om lag 65 000 personer med diagnosen demens, og det regnes med at om lag 250 000 personer - både syke og pårørende - er berørt av sykdommen.

I 2030 vil mer enn 100 000 personer ha en form for demenssykdom og antallet vil stige til nesten 170 000 i 2050.

Trygd:
Hver femte person i yrkesaktiv alder i Norge står utenfor arbeidslivet, og mottar sykepenger, rehabiliterings- og attføringspenger, uføreytelser, dagpenger og/eller økonomisk sosialhjelp.

Arbeids- og integreringsdepartementet mener det er en betydelig utfordring knyttet til målsettingen om å tilbakeføre flere til arbeidslivet slik at tilgangen til uføretrygd kan reduseres.

Skole:
I videregående er det snakk om at bortimot en tredjedel av elevene avbryter skoleløpet!
Og med økende diagnostisering av barne-og ungdomslidelser ser en at behovet for læringsmotivernede og alternative opplæringsarenaer øker. 

- Vi snakker om behov for skreddersydde tilbud - der bonden blir arbeidsleder og støtteperson. Brukerne får ta del i de dagligdagse gjøremål, deler måltider sammen og utvikler ferdigheter og kunnskap, sier landbruks- og matministeren.

Kommune-Norge
Årets jordbruksavtale er en milepæl for Inn på tunet. Partene ble enige om storsatsingen ”Inn på tunet-løftet i kommunene”. Løftet skal styrke arbeidet med tjensteutviklingen i kommunene, og bevisstgjøre kommunene på tjenester innenfor grønn omsorg, grønt arbeid og grønn læring!

Kommunene er den største kjøperen av Inn på tunet-tjenester.
- Med dette løftet har vi som hovedmål å skape kvalitetssikrede tjenester og arbeidsplasser med utgangspunkt i gårdens menneskelige og materielle ressurser. Dette kan gi gårdbrukerfamiliene flere bein å stå på, skape flere arbeidsplasser og opprettholde bosetting, sier Brekk. Det er satt av fem millioner kroner per år i tre år over jordbruksavtalen. Oppgaven med å utforme mandat for og organisering av Inn på tunet -løftet skal involvere både tilbyder, kjøper – og brukergrupper og skal ledes av Innovasjon Norge i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund, fylkesmennene og aktuelle kjøper - og brukergrupper.

- Vi satser på Inn på tunet-løftet i kommunene! Vi trenger en solid forankring i kommunale planer og strategier og tverrsektoriell samhandling. Vi satser også på et samarbeid med aktuelle fagdepartementer om Inn på tunet løftet. Dette er, og har vært, en politisk hjertesak for mange statsråder, sier Brekk.

Flere statsråder
Han peker på både statsrådene Meltveit Kleppa og Tora Aasland som har hatt et stort og langvarig engasjement for Inn på tunet saken. Begge to deltok på statsrådens kontaktutvalg for næringsutvikling om IPT i fjor sommer. Kunnskapsdepartementet og statsråd Solhjell har i tilknytning til en konkret sak (Meldal), uttalt at alternative opplæringarenaer er et svært viktig supplement til ordinær undervisning.

- Denne interessen er et ypperlig utgangspunkt godt for et bredt og godt samarbeid om det nasjonale løftet for Inn på tunet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Landbruk: Regjeringen ønsker å utnytte landbrukets ressurser til beste for storsamfunnet!

Til toppen