Historisk arkiv

Økologisk: Ni fylker blir foregangsfylker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Økologisk: Alle fem prosjektene som var med i sluttvurderingen som økologiske foregangsfylker, er blitt med videre. Det er satt av 6 millioner kroner til formålet for 2010.

Økologisk: Alle fem prosjektene som var med i sluttvurderingen som økologiske foregangsfylker, er blitt med videre. Det er satt av 6 millioner kroner til formålet for 2010. Pengene går over jordbruksavtalen.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk gleder seg over at så mange fylker har presentert så gode planer at de er tildelt status som foregangsfylker.

Økologiske bjellekyr
- Men det er nå jobben starter. De fylkene som har oppnådd status som økologiske bjellekyr, kan bli fratatt bjella hvis de ikke kan dokumentere at de går først i flokken, sier Brekk.

- Dette kommer til å bli målt hvert år. Og skulle andre fylker vise større framskritt enn dem som nå er utpekt, blir foregangsstatusen overdratt.

Stadig flere økobønder
Brekk gleder seg også over at det i 2009 har meldt seg flere bønder enn på lenge som er interessert i å satse på økologisk produksjon.

- Så langt i 2009 har 273 nye produsenter meldt seg inn i Debios kontrollordning for økologisk landbruk. Det er en økning på 6 prosent i løpet av første halvår, og foreløpige tall viser at korn er blant de produksjonene som øker mest. Dette er en viktig utvikling for å sikre tilgang på økologisk fôr, sier Brekk.

Totalt finnes det nå 2863 økobønder i Norge.

Østfold, Oslo og Akershus blir felles foregangsfylke innen økologisk forbruk. Det skal blant annet utvikles tiltak rettet mot barnehager og offentlige virksomheter og for servering av økologiske mat på hoteller og festivaler. Stimulere til abonnementsordninger for økt forbruk av økologisk mat i bedriftsmarkedet.

Buskerud blir foregangsfylke i forhold til jordkunnskap /jordkultur og spørsmål knyttet til biorest. Opparbeidet kompetanse fra tidligere øko-prosjekter skal benyttes til å løfte den teoretiske og praktiske kompetansen i forhold til bl.a. næringsinnhold, ugrasproblematikk og jordstruktur, og formidle dette videre til både praktikere og veiledere i og utenfor Buskerud. Prosjektet bygger på utstrakt samarbeid mellom flere aktører, både offentlige og private.  

Vestfold blir foregangsfylke for økologisk grønnsakproduksjon. Arbeidet skal bygge videre på det nasjonale prosjektet ”Økogrønt 2010” som har fokus på økt produksjon av økologiske grønnsaker i Norge. Godt klima, jordsmonn og beliggenhet i forhold til et stort marked, gir Vestfold viktige fortrinn i økologisk produksjon. Tiltakene vil først og fremst være rådgiving og informasjon direkte til produsentmiljøet, samt bidra til en balanse mellom produksjon og etterspørsel gjennom helkjedeavtaler.

Hordaland/ Sogn og Fjordane blir felles foregangsfylke for økologisk frukt- og bærproduksjon. For å lykkes med dette er det viktig med kunnskaps- og nettverksbygging, samt tiltak knyttet til produktutvikling, distribusjon og salg. Mål om å trekke aktuelle fruktregioner på landsbasis med i samarbeidet, slik at kunnskapsbygging, erfaring og oppnådde resultater gjøres tilgjengelig for alle.

Nord- og Sør - Trøndelag blir felles foregangsfylke for økologisk melk. Økt økologisk melkeproduksjon vil igjen bety økt satsing på utvikling av økologisk kjøttproduksjon, samt på økt vekt på kornproduksjon til kraftfôr. Tiltak for å nå målsettingene er bl.a. omfattende rådgivingsaktiviteter overfor produsentene. Videre vil det være tiltak innen foredling og omsetning, samt forsøks- og utviklingsarbeid.

De 6 millioner kroner som er satt av til dette formålet fordeles på følgende måte:

  • Østfold, Oslo og Akershus kr 1 500 000             
  • Buskerud kr 1 200 000
  • Vestfold kr 700 000
  • Hordaland / Sogn og Fjordane kr 1 100 000
  • Nord - og Sør Trøndelag kr 1 500 000
  • Samlet søknadssum kr 6 000 000

15 prosent økologisk i 2015
Regjeringen har satt seg som mål at innen utgangen av 2015 skal 15 prosent av den maten som blir produsert og kjøpt i Norge, være økologisk. Tiltaket med økologiske foregangsfylker er ett av flere utviklingstiltak for å stimulere til økt produksjon og forbruk. I 2010 er det til sammen satt av 43 millioner kroner til slike utviklingstiltak for økologisk landbruk.

Landbruk: Lars Peder Brekk og representanter for økologiske forgangsfylker. Foto: LMD.
Foto: Fra venstre: Landbruksdirektørene Tore Bjørkli (Sør-Trøndelag), Thor Bjønnes (Østfold), Olav Sandlund (Vestfold), Lars Martin Julseth (Oslo og Akershus), Kirsten I. Verdal (Nord-Trøndelag), Astrid Aass (Buskerud) og Åse Vaag (Hordaland), tok imot statusen som økologiske foregangsfylker av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk på Røros siste helga i august. Foto: LMD.

Økologisk: Alle fem prosjekter som var med i sluttvurderingen som økologiske foregangsfylker, er blitt med videre.