Historisk arkiv

Jordvern: Ny strategi for Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordvern: Omdisponeringen av landbruksareal i Finnmark går i samme takt som resten av landet. Fylkesmannen har nå laget en jordvernstrategi; ”Jorda i Finnmark - verdt å ta vare på”, som skal veilede kommunene i jordvernarbeidet.

Jordvern: Omdisponeringen av landbruksareal i Finnmark går i samme takt som resten av landet. Fylkesmannen har nå laget en jordvernstrategi; ”Jorda i Finnmark - verdt å ta vare på”, som skal veilede kommunene i jordvernarbeidet.

En del av Finnmarks mest produktive areal ligger nært byer og tettsteder. Det betyr at disse arealene også er attraktive for næringsutvikling, boligutbygging og annen samfunnsutvikling. Fylkesmannen ønsker en arealforvaltning som fremmer samfunnsutviklingen, uten at det skjer på bekostning av landbruksareal.

Strategien som nå er utarbeidet består av et plandokument og en veileder. Plandokumentet inneholder rammene og bakgrunnen for hvorfor det er viktig å styrke jordvernet i Finnmark. Veiledningsheftet er en kortversjon og skal gi en konkret hjelp til kommunene i sin arealforvaltning og samtidig klargjøre i hvilke tilfeller det er aktuelt for landbruksmyndighetene å fremme innsigelse.

Jordvern. Håbeite Karpdalen i Sør-Varanger.
Jordvern. Håbeite Karpdalen i Sør-Varanger. Foto: Ole Nilssen

Jordvern: Omdisponeringen av landbruksareal i Finnmark går i samme takt som resten av landet.