Historisk arkiv

Ønsker økt sjøtransport av skogsvirke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet har hatt møte med representanter for Rederiforbundet, Kystskogbruket og Arbeiderpartiet om utvikling av kaiterminaler og økt transport av gods og tømmer på båt. Det er i revidert nasjonalbudsjett for 2012 foreslått å styrke utviklingen av kaiterminaler egnet for sjøtransport av skogsvirke med 25 millioner kroner.

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet har hatt møte med representanter for Rederiforbundet, Kystskogbruket og Arbeiderpartiet om utvikling av kaiterminaler og økt transport av gods og tømmer på båt. Som tiltak rettet mot en presset treforedlingsindustri, er det i revidert nasjonalbudsjett for 2012 blant annet foreslått å styrke utviklingen av kaiterminaler egnet for sjøtransport av skogsvirke med 25 millioner kroner. Revidert nasjonalbudsjett skal behandles i Stortinget 15. juni. 

Ønsker flere kaiterminaler
– Tilrettelegging for økt tømmertransport på båt, gjennom utbygging av egnede kaiterminaler, er avgjørende for lønnsom avsetning av mer tømmer og skogsråstoff fra kystskogen til trebrukende industri og betalingsvillige markeder, sier statssekretær Harald Oskar Buttedahl. 

Stian Grøthe fra Rederiforbundet pekte i møtet på at denne satsingen ville kunne innebære positive ringvirkninger også for annet næringsliv, og er svært positiv til satsingen på kaiterminaler. 

Potensial for økt tømmertransport
Potensialet for tømmertransport over kaiterminal fra kystskogfylkene kan økes fra om lag 0,4 millioner kubikkmeter årlig til om lag 2 millioner kubikkmeter tømmer årlig i følge rapporten ”Transport av skogsvirke i kyststrøk”. Rapporten som ble overrakt landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i november 2011 er utarbeidet av SINTEF, på oppdrag av Kystskogbruket, med støtte fra Landbruks- og matdepartementet.

– Utvikling av gode kaiterminaler er avgjørende for å lykkes med å få overført mer gods fra vei og bane til sjøen. Dette er noe vi må satse mer på og som kan gi gode muligheter for vinn-vinnløsninger for både myndigheter, næringsliv og for klimaet, sier Harald Oskar Buttedahl. 

– Tiltakene foreslått i revidert nasjonalbudsjett er en virkelig gladmelding  og en stor anerkjennelse for hele skognæringen, sier Helge Kårstad fra Kystskogbruket. Kårstad arbeider nå på spreng, sammen med kommuner/fylkeskommuner og næringsaktører i kystfylkene, for å få fram prioriterte kaiprosjekter langs kysten, gjerne flerbrukskaier, med størst betydning for skognæringen/trebrukende industri og som raskt kan realiseres.

FraLandtilSjø
Else-May Botten (Ap) har engasjert seg for å få realisert potensialet som ligger i økt sjøtransport. Dette har resultert i kampanjen ”fraLandtilSjø” som skal bidra til innspill til arbeidet med nærskipsstrategi og Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023. 

Fra venstre: Helge Kårstad fra Kystskogbruket, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Harald Oskar Buttedahl, stortingsrepresentant for Ap Else-May Botten, Stian Grøthe fra Rederiforbundet og Arne Sandnes i Landbruks- og matdepartementet.

Fra venstre: Helge Kårstad fra Kystskogbruket, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Harald Oskar Buttedahl, stortingsrepresentant for Ap Else-May Botten, Stian Grøthe fra Rederiforbundet og Arne Sandnes i Landbruks- og matdepartementet. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)