Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen vil utrede lovregulering av god handelskikk i dagligvaresektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har vedtatt å utrede hvordan prinsippet om god handelskikk og hensynet til forbrukere i dagligvaresektoren best kan ivaretas i lovgivningen. Det vil bli nedsatt et eget lovutvalg. Det vil også bli satt i gang et forprosjekt for å undersøke om det er grunnlag for å opprette en dagligvareportal i offentlig regi.

Regjeringen har vedtatt å utrede hvordan prinsippet om god handelskikk og hensynet til forbrukere i dagligvaresektoren best kan ivaretas i lovgivningen. Det vil bli nedsatt et eget lovutvalg.  Det vil også bli satt i gang et forprosjekt for å undersøke om det er grunnlag for å opprette en dagligvareportal i offentlig regi.

– Vi vil sikre ryddige forretningsforhold og en gjensidig tillit mellom de ulike aktørene, sier  landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Matkjedeutvalgets rapport og den etterfølgende debatten har synliggjort at det ikke bare er sterke interessemotsetninger, men også ulike oppfatninger av hvordan god forretningspraksis kan sikres og hva god forretningspraksis innebærer. En lovutredning skal sikre klarhet i fremtidige kjøreregler og sikre forbrukernes interesser, sier Slagsvold Vedum. 

Lovutvalg
Regjeringen har vedtatt at det skal opprettes et eget lovutvalg som gis i oppgave å utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukeren best kan ivaretas i lovgivningen. Utvalget skal utrede hvordan forbrukernes interesser med hensyn til pris, utvalg, kvalitet og tilgjengelighet best kan ivaretas i lovgivningen, samtidig som aktørene i markedet handler med hverandre i samsvar med god handelskikk.

Mandat og sammensetning av utvalget blir avgjort etter sommeren. Utredning av aktuelle tiltak for å sikre effektiv håndheving av reglene skal inkluderes i utvalgets arbeid.

– Matkjedeutvalgets rapport og den etterfølgende debatt har gitt viktige innspill til Regjeringen. Men for å ta stilling til forslaget om regulering og håndheving har vi behov for mer kunnskap, blant annet når det gjelder forholdet til gjeldende lover. Derfor vil vi nå nedsette et lovutvalg som skal vurdere hvordan vi skal ta vare på forbrukernes interesser og det forretningsmessige forhold mellom partene. For min del er jeg særlig opptatt av at eventuelle ordninger ikke skal virke konkurranse­begrensende, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. 

Dagligvareportal
Matkjedeutvalgets forslag om å opprette en dagligvareportal i offentlig regi har fått stor tilslutning, men er også svært omfattende. Regjeringen har besluttet at forslaget skal utredes i et eget forprosjekt i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin regi.

– Forbrukernes innkjøp av dagligvarer styres i stor grad av vaner og praktiske hensyn. Jeg er opptatt av at det skal være enkelt for folk å gjøre valg i hverdagen, for eksempel ut fra helse- og miljøhensyn, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

– En dagligvareportal kan bidra til bedre informasjon og synliggjøre valgmulighetene for norske forbrukere. I et forprosjekt vil vi se på ulike tekniske løsninger for en dagligvareportal, og blant annet belyse hvilke effekter tilgangen på informasjonen kan ha for forbrukerne og for dagligvarekjedene, sier Thorkildsen. 

Mat, makt og avmakt
Matkjedeutvalget ble oppnevt 19. februar 2010, og leverte sin innstilling, NOU 2011: 4 Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat,  til Landbruks- og matdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet den 13. april 2011. Utvalget ble ledet av Einar Steensnæs. 

Handlevogn med matvarer.

Regjeringen har vedtatt å utrede hvordan prinsippet om god handelskikk og hensynet til forbrukere i dagligvaresektoren best kan ivaretas i lovgivningen. (Foto: Espen Bratlie/Samfoto)

Til toppen