Historisk arkiv

Dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerda sauebeite

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Styrt beitedrift ved bruk av rovviltgjerder kan være en løsning for å unngå store tap av sau til rovvilt. Bioforsk Nord Tjøtta har sett nærmere på driftsformen med hensyn til dyrevelferd og kjøttproduksjon.

Styrt beitedrift ved bruk av rovviltgjerder kan være en løsning for å unngå store tap av sau til rovvilt. Bioforsk Nord Tjøtta har sett nærmere på driftsformen med hensyn til dyrevelferd og kjøttproduksjon. 

Bioforsk Nord Tjøtta har på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kartlagt beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon i utvalgte besetninger på inngjerdede beiter. I løpet av en treårsperiode ble totalt åtte sauebesetninger og fem beiteområder kartlagt. Målet med prosjektet var å finne en god balanse mellom arealgrunnlag og antall beitedyr.

Hvert år går det tapt flere tusen søyer og lam i løpet av beitesesongen. Årsaken til de høye tapene er sammensatte, men omtrent halvparten av tapte dyr rapporteres som tapt til vernet rovvilt. Dagens rovviltpolitikk med basis i Stortingsmelding nr. 15 (2003-2004), har en tosidig målsetting om at Norge skal ha en bærekraftig stamme av store rovdyr samtidig som det skal være mulig å drive aktiv utnyttelse av utmarksbeitet.

I enkelte områder vil imidlertid utmarksarealer med sau og rovvilt overlappe. Da er styrt beitedrift med bruk av rovviltavvisende elektriske gjerder en av få løsninger. 

Kartleggingsprosjektet utført av Bioforsk Nord Tjøtta har vist at det er mulig å oppnå tilfredsstillende dyrevelferd og produksjonsresultater på inngjerdet beite, men at det kreves en del oppfølging av dyrene i beitesesongen. Det må tas spesielt hensyn til skjøtsel av beiteareal, parasittbehandling og beitetilgang. Til slutt er det viktig at man har regelmessig vedlikehold og kontroll av gjerdeanleggene, melder Bioforsk.

Rovviltavvisende elektrisk gjerde
Rovviltavvisende elektrisk gjerde (Foto: Lise Aanensen/Bioforsk)