Historisk arkiv

Nye regler for omdisponering og deling av landbrukseiendom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Endringer i jordlovens delingsbestemmelse (§ 12) trer i kraft 1. juli. Fra da skal alle søknader om fradeling behandles etter de nye reglene. Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet nytt rundskriv om behandlingen av delingssaker.

Endringer i jordlovens delingsbestemmelse (§ 12) trer i kraft 1. juli. Fra da skal alle søknader om fradeling behandles etter de nye reglene. Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet nytt rundskriv om behandlingen av delingssaker. 

De nye reglene om deling gir økt lokalt handlingsrom til kommunen, og de skal gjøre det enklere å dele fra dersom søknaden gjelder fradeling til tilleggsjord eller bosetting.

- Den nye delingsbestemmelsen går bort fra forbudstanken. Utgangspunktet skal være at det skal gis delingssamtykke når fradeling ikke er i strid med viktige landbruksmessige hensyn, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Et viktig formål med rundskrivet er å gjøre rede for de nye reglene i jordlovens delingsbestemmelse (§ 12). Det er ikke gjort endringer i forbudet mot omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, jf. jordloven § 9.  Bestemmelsen ivaretar hensynet til jordvern og skal fremdeles praktiseres strengt. For sammenhengens skyld omhandler imidlertid rundskrivet også behandlingen av omdisponeringssaker.

Rundskrivet gir en grundig omtale av innholdet i reglene om omdisponering og deling i dag, og angir hvilke rammer kommunene har ved behandlingen av sakene. I tillegg omtales bl.a. relevante sider av saksbehandlingen, herunder utrednings- og veiledningsplikten.

Rundskrivet er et oppdatert verktøy for kommunen og andre som har behov for informasjon om reglene om omdisponering og deling.