Historisk arkiv

Stortingsmelding om rettferdig fordeling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås presenterte i dag Stortingsmeldingen ”Dele for å skape - Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken”. Til tross for at mange utviklingsland har opplevd stor økonomisk vekst de siste årene, lever fortsatt 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom. Meldingen setter søkelyset på den økende ulikheten innad i land.

Meld. St. 25 (2012-2013) Dele for å skape - Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås presenterte i dag Stortingsmeldingen ”Dele for å skape - Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken”. Til tross for at mange utviklingsland har opplevd stor økonomisk vekst de siste årene, lever fortsatt 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom. Meldingen setter søkelyset på den økende ulikheten innad i land.   

-  De aller fleste av verdens fattige er avhengige av landbruket som livsgrunnlag.  Det er åpenbart at en bærekraftig forvaltning av jord og skog som kommer fattige til gode skaper grunnlag for fordeling og vekst. Derfor har regjeringen trappet opp landbruksbistanden,  sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Landbruk utgjør i utviklingsland i gjennomsnitt 34 prosent av BNP, og meldingen viser til at vekst i landbrukssektoren er anslått å være flere ganger mer effektivt for fattigdomsbekjempelse enn vekst i andre sektorer. Meldingen legger vekt på bedret tilgang til ressurser for økt matproduksjon og verdiskapning i landbruket i utviklingsland.