Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Østfold 1/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Østfold er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en nyhet om et nytt veiledningsprosjekt om utforming av uteareal for økologisk fjørfe. Østfold opplever en sterk økning innenfor økologisk fjørfeproduksjon.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Østfold er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en nyhet om et nytt veiledningsprosjekt om utforming av uteareal for økologisk fjørfe. Østfold opplever en sterk økning innenfor økologisk fjørfeproduksjon.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Våronna i gang

Vi skriver midten av april. Kjører du E6 gjennom den ytre delen av Østfold, kan du nå se våryre bønder og traktorer på jordene. På raet langs E6 gjennom Rygge og Råde er flere i gang med planting av grønnsaker og setting av tidligpotet.

Våronna er i gang. Foto: Helge Aae, FM i Østfold
Våronna er i gang, planting av nykål. Foto: Helge Aae, FM i Østfold

En av dem er Frode Gundersen som nylig har tatt over hjemgården. Der driver han med kylling, nypotet, nykål, rødbet, korn og gras. Akkurat nå er det nykål som settes i jorda. Med god hjelp, blant annet fra et dyktig ektepar fra Vietnam, bosatt i Moss, blir 90.000 kålplanter satt ut og dekket med plast. Plantene er fra eget veksthus hvor de ble sådd i februar. I starten av juni er sprøe hoder av nykål klare for skjæring og sendes kunder i COOP-butikkene. Frode ser at tradisjonen for å bruke nykål ikke er like sterk hos dagens småbarnsforeldre som hos foreldregenerasjonen. Han skulle gjerne sett at det ble slått et slag for nykålen og dens bruksmuligheter. På sikt håper han på mer lokalt salg for virkelig å utnytte grønnsakene som de ferskvarene de er.
 

Utforming av uteareal for økologisk fjørfe

Etter tilsagn om midler fra Statens landbruksforvaltning har Fylkesmannen i Østfold sammen med Nortura, Forsøksringen SørØst og fjørfenæringa satt i gang et veiledningsprosjekt innen utforming av uteareal for økologisk fjørfe. Østfold opplever en sterk økning innenfor økologisk fjørfeproduksjon, og siden hver økologisk høne har krav på tilgang til minst 4 m2 uteareal, finnes det i dag ca 300 daa med hønsehage i Østfold. Krav om uteareal er i tillegg til krav om dagslys og normal døgnrytme et meget godt argument for å profilere de dyreetiske fordelene ved økologisk eggproduksjon.

Et uteareal skal fylle mange funksjoner, men de viktigste er å ivareta hønsenes fysiske og etologiske behov. Det bør tilby skygge, le, vern mot rovdyr, nok plass, gode beiteplanter, frø, frukter og insekt, og mulighet for sandbad. I tillegg må utearealet være oppdelt, slik at det er mulig å styre beitetrykket, samt ha en hvileperiode på 3 måneder mellom hvert innsett. 

Denne muligheten til variasjon vil gi hønene økt sysselsetting og trygghet, og dermed bidra til å redusere kannibalisme og andre atferdsrelaterte påkjenninger. 

Det har blitt gjort et omfattende arbeid med utforming av slike utearealer både i Sverige og Danmark. Utearealene kombinerer som regel både trær, busker og andre flerårige og ettårige vekster som urter og grønnsaker. Prosjektet i Østfold har som hovedformål å bedre velferden hos økologisk fjørfe, samt utnytte arealene til produksjon av økologisk frukt. Prosjektet skal opparbeide kompetanse hos fagpersoner, og i løpet av prosjektperioden etablere et beriket uteareal hos en produsent. Det vil også bli høstet erfaring fra effekten av et beriket uteareal, og utarbeidet informasjonsmateriell. 

         
Høner. Foto: Kai Myhre
Høner. Foto: Kai Myhre


Aquarius - bonden som vannforvalter

Klimaekspertene mener Østfold kan vente seg mer intense nedbørsperioder og flere fryse-tine episoder om vinteren som gir økt fare for erosjon og avrenning.

I et forsøk på å være litt i forkant av de nye utfordringene deltar Fylkesmannen i Østfold i et treårig intereg-prosjekt under Nordsjøprogrammet. 

Prosjektet som heter Aquarius, vil fokusere på å involvere bønder i arbeidet med vannforvaltning. Som forvaltere av jorda har bøndene mye å bidra med av praktisk erfaring og lokalkunnskap, som blir viktig i arbeidet med å forebygge og begrense de negative effektene av klimautfordringene. I prosjektet ønsker vi å lære mer om hvordan vi kan utvikle et bærekraftig landbruk der det tas nødvendige miljøhensyn, også for å møte klimaendringene.

Aquarius er et samarbeidsprosjekt mellom 7 områder i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Skottland. I Norge er områdene rundt Vestre Vansjø valgt ut som pilot-område. Her er det allerede et etablert samarbeid med bøndene om å finne løsninger på problemene knyttet til overgjødsling av innsjøen. Den andre norske partneren i prosjektet er Bioforsk Jord og Miljø, som skal gjennomføre ulike forsøk og utprøving av tiltak mot avrenning. 

De viktigste aktivitetene i prosjektet er:

 • Skreddersydde tiltak for hver enkelt eiendom;
 • Synliggjøring av tiltakene for lokalsamfunnet
 • Forsøk og utvikling av nye tiltak i samarbeid med bonden
 • Kunnskapsoppbygging gjennom forsøk og samarbeid med de andre partnerne
 • Næringsutvikling tilpasset klimaendringer (nye vekster, lengre vekstsesong)
 • Forsøk og utvikling av hydrotekniske tiltak tilpasset klimaendringer
 • Undersøke effekter av klimaendringer
 • Utvikle verktøy, miljørådgivningspakke med overførbar verdi
 • Evaluering av veiledning og involvering, hva virker - hva virker ikke? 
    

Sunn mat på idrettsarrangement

Barn og unge som driver med idrett tilbringer mye av sin tid på treninger, kamper og andre arrangementer. Der selges det ofte usunn mat, og det er et paradoks at miljøer og tilstelninger som oppfordrer til aktivitet, god helse og sunnhet, selger mat som står for det motsatte. Barn og unge bør ha muligheten til å velge sunt på idrettsarenaen.

Med finansiering fra Landbruks- og matdepartementet har Østfold idrettskrets i samarbeid med fylkesmannens ressursgrupper for ernæring og fysisk aktivitet, Østfoldhelsa og Sarpsborg Idrettsråd har laget kurset ”Sunn mat på idrettsarrangement”. Kurset gir gode eksempler på hvordan idrettslagene kan bytte ut usunn mat med sunne alternativer i kiosken. Lag og foreninger som har deltatt på kurset får ”grønt kort”. Det grønne kortet gir gode tilbud på innkjøp av sunne matvarer og drikker til idrettsarrangement. På kurset vil man vise hvordan sunne matvarer i kiosken både gir bedre prestasjoner i idretten og bedre inntjening for klubbkassa.
  

Grønt arbeid i startgropa?

Rundt 70 personer deltar 30. april på konferanse om grønt arbeid i Østfold. Det er Fylkesmannen i Østfold (helse-sosial og landbruk) og NAV Østfold som arrangerer konferansen. Grønt arbeid er en variant innenfor Inn på tunet, hvor bønder samarbeider med NAV-kontor eller attføringsbedrifter om tilbud i forbindelse med arbeidstrening. Inn på tunet-tilbudene i Østfold er stort sett i samarbeid mellom skole eller barnevern, men vi har ett større tilbud i samarbeid med en attføringsbedrift. Med kommende konferanse ønsker vi å sette fokus på landbruket som en innholdsrik og annerledes arena med mange kvaliteter for brukerne. Målet er at konferansen vil gi kompetanse og inspirasjon til å sette i gang flere slike tilbud i fylket.

Til toppen