Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Østfold 1/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

05.03.2008

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Østfold er ute med sin andre utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet nyheter om miljøtiltak i tilknytning til Vansjø og økologisk kornproduksjon og Holli mølle.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Østfold er ute med sin andre utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet nyheter om miljøtiltak i tilknytning til Vansjø og økologisk kornproduksjon og Holli mølle.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Vestre Vansjø

Med bakgrunn i den alvorlige situasjonen i vestre Vansjø, har Landbruks- og matdepartementet bevilget 3,5 millioner kroner over 3 år, som skal gå til tiltak som vil bedre vannkvaliteten i vestre og nedre Vansjø. Av disse midlene er 0,5 millioner øremerket toppfinansiering av fangdammer som blir innvilget i 2008. Det skal dermed gå 1 mill. kroner hvert år i tre år til gjennomføring av ekstra miljøtiltak i tråd med ”Handlingsplan for vestre Vansjø”. Tiltakspakka med ekstra miljøtiltak har som formål å redusere fosforavrenning og fosforinnhold i jord. 

      

Vestre Vansjø

Det ekstra tilskuddet, (1 mill hvert år i tre år), blir utbetalt til bønder som er villige til å inngå en kontrakt med bestemte vilkår for hvordan drifta skal utøves. Tilskuddet utbetales i tillegg til produksjonstilskudd og tilskudd gjennom RMP. Tilskuddet er ment å dekke risiko ved redusert gjødsling, merarbeid ved å tilfredsstille vilkåra i avtalen, samt eventuelle merkostnader for de kulturer hvor en må bruke dyrere gjødselslag som følge av vilkåra. Bøndene i vestre Vansjø har i disse dager mottatt brev fra Fylkesmannen med orientering om tiltakspakka for vestre Vansjø og oppfordring til å slutte opp om tilbudet.

Kontrakten inneholder ekstra vilkår knyttet til miljøplan, jordprøver, driftsjournal (skiftenoteringer), jordarbeiding, buffersoner, etablering av fangdam dersom anbefalt, bruk av husdyrgjødsel, og redusert gjødslenivå. For poteter og grønnsaker kreves det også at inntil 5 % av arealet kan brukes til storskalaforsøk med redusert P-gjødsling.

De fleste vilkårene vil ha direkte effekt med tanke på reduksjon av fosforavrenning og senking av fosforinnhold i jord, men det er også viktig for prosjektet å ha tilgang til driftsjournal, analysebevis og jordprøvekart for å kunne dokumentere effekter av tiltakene. 

Landbruks- og matdepartementet har bevilget ytterligere 3 millioner over 3 år til Bioforsk, som skal gjennomføre et følgeprosjekt for å fremskaffe ny kunnskap om effekten av de ulike tiltakene. Det vil også bli gjennomført forsøk med redusert gjødsling i samarbeid med Forsøksringen. 

Beitebørs

TR 05 Langholden 2006”, Foto: Vidar Asaheim
"TR 05 Langholden 2006", Foto: Vidar Asheim

Fylkesmannen i Østfold har tatt initiativet til en nettbasert beitebørs. Hovedformålene er at eiere av beiteområder og eiere av beitedyr lettere kan komme i kontakt med hverandre ved behov for henholdsvis beitedyr eller beiteareal. På denne måten håper Fylkesmannen på en økt utnyttelse av beiteressursene i fylket, spesielt med tanke på alle de verdifulle kulturlandskapsområdene i Østfold. Beiting er en form for skjøtsel som kan bidra til å bevare biologisk mangfold og kulturlandskap. Per i dag er det mange innmarksbeiter som ikke blir benyttet, mens fulldyrket jord benyttes til beite.

Nettsiden fungerer slik at bønder som har beiter eller beitedyr de ønsker å leie eller leie bort kan registrere seg på nettsiden. Man kan få opp oversikten over alle som har registrert seg i beitebørsen og komme i kontakt med de som har det man ønsker av beitedyr eller –arealer. I tillegg ligger det informasjon om utvalgte verdifulle kulturlandskap i fylket som er spesielt viktig blir skjøttet og holdt åpne. Beitebørsen fungerer altså kun som en møteplass, og Fylkesmannen har ikke noe ansvar i forhold til avtaler som inngås mellom eiere av beitedyr og beiteareal.

Siden er nettopp åpnet for registrering og bruk, men er fortsatt under utvikling. Det er planlagt at siden også skal inneholde informasjon om skjøtsel av verdifulle områder, veiledende priser for areal og beiteplass, informasjon om tilskuddordninger til beitedyr etc. Per i dag er beitebørsen tilknyttet Fylkesmannens nettsider for regionalt miljøprogram.

Rullering av regionalt miljøprogram for landbruket i Østfold 2009-2012

De regionale miljøprogrammene (RMP) er godkjent for perioden 2005-2008. Neste programperiode er årene 2009-2012. Miljøprogrammene skal derfor rulleres i løpet av 2008.

Oslo/Akershus og Østfold samarbeider om revideringen av virkemidler i RMP. Hensikten med samarbeidet er å bidra til bredest mulig kunnskaps- og erfaringsgrunnlag før revidering av RMP, samt mest mulig like miljøordninger i felles vassdrag. De fylkesvise rulleringsgruppene skal veksle mellom å arbeide selvstendig og samlet i fellesgruppe. 

Arbeidet med revidering av regionalt miljøprogram er organisert i fem grupper:

  • Vannmiljø
  • Klima
  • Kulturminner
  • Skog
  • Gjengroing, beite og biologisk mangfold

Rulleringsgruppene består av representanter fra næringsorganisasjoner, kommunal landbruksforvaltning, forsøksringen, kulturminnemyndigheten i fylket og fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdeling. Gruppene tar gjerne imot innspill i perioden fram mot sommerferien. I tillegg vil miljøprogrammet legges ut på åpen høring i august 2008. 

Bioenergiressurser fra Østfoldskogene skal kartlegges

Fylkesmannen i Østfold har i gangsatt et arbeid med å kvantifisere og stedfeste potensielle bioenergiressurser fra skogen i Østfold. Det er i første rekke aktuelle volumer fra hogstavfall ved ordinær skogsdrift, samt skogrydding langs veier og under kraftledninger som vil bli analysert. 

Kartleggingen vil gjennomføres med faglig støtte fra kommunene og en arbeidsgruppe bestående av skogeierforeningene, Østfold Energi og Bioenergiprosjektet i Østfold/Akershus.

 

Grottransport. Foto: FMLA Østfold
Grottransport. Foto: FMLA Østfold

Foruten å gi skogbruksforvaltningen og andre bioenergiinteressenter en ressursoversikt, er målet at dette også kan bli et innspill til kommunene i deres arbeide med energi- og klimaplaner. 

Full fart for Holli Mølle 

Bonde, gårdeier og gründer Trygve Nesje fra Spydeberg startet i 2007 Holli Mølle på egen gård. Han har kontrakter med 30 kornbønder i Østfold og Akershus, som alle dyrker økologisk eller biodynamisk. Nesje er selv økologisk kornbonde som har spesialisert seg på økologisk spelt.

Holli Mølle har som mål å selge sitt økologiske mel i sekk til bakerier. Allerede i dag bruker Kolonihagen i Oslo og Evensens Bakeri i Askim melet fra Spydeberg. Det som er spesielt med brødblandingene fra Holli Mølle er at blandingene er av 100 % spelt. De er ikke tilsatt baketekniske hjelpemidler og er av beste bakekvalitet. Dagligvaren vil få én-kilos poser med speltbrødblanding. Blandingene er fint -, mellom - og grovbrød. Foruten brødblandingene har Holli Mølle hvete, rug, havre, bygg og spelt i sitt sortiment. Innenfor spelt har Holli Mølle hele serien fra fint mel til helkorn. Polert spelt kan byttes ut med ris og er et produktet Terje Nesje forventer skal slå an i handelen og i storhusholdningen.

Holli Mølle i Spydeberg har i vinter samarbeidet med Matforsk om å lage tre gode brødoppskrifter som håndverksbakeriene nå kan benytte i sine bakerier. I februar var ti håndverksbakerier på Matforsk for å prøvebake og smake brød bakt på økologisk mel fra Holli Mølle.

 

Trygve Nesje. Foto: FMLA i Østfold
Trygve Nesje. Foto: FMLA i Østfold

Trygve Nesje og Holli Mølle deltar også i det treårige prosjektet Fellesløft for norsk økologisk matkorn; et treårig samarbeidsprosjekt mellom 7 fylker på Østlandet som jobber for økt produksjon og omsetning av økologisk korn, med fokus på helekjedeavtaler. 

Nytt potet- og grønnsakspakkeri

I februar ble Grønt Punkt Øst SA stiftet. 43 potet- og grønnsaksproduksenter fra Østfold undertegnet stiftelsesdokumentet og skal nå i gang med å planlegge et regionalt pakkeri. Grønt Punkt Øst sitt formål er å vaske, pakke og omsette poteter, grønnsaker, frukt og bær for medlemmer som kan levere til anlegge. Dette vil i hovedsak dreie seg om potet- og grønnsaksprodusenter fra hele Østfold og nedre Akershus. Pakkeriet vil trolig bygges i Rygge-Råde-området.

Noe av bakgrunnen for initiativet er at potetpakkeriet Karsten Skovly i Rygge ble nedlagt ved årsskiftet 07/08. Potet- og grønnsaksprodusentene ønsker selv å eie og styre pakkingen av produktene sine. På den måten får bøndene selv hånd om en større del av verdikjeden som gir bedre lønnsomhet. Å få til et fellespakkeri for bønder med ulik grossisttilknytning er unikt nasjonalt.

Fylkesmannen har økonomisk støttet opp om interimstyrets arbeid får å få Grønt Punkt SA på plass.

 

Styret Grønt Punkt SA. Foto: Forsøksringen SørØst
Styret Grønt Punkt SA.
Foto: Forsøksringen SørØst