Historisk arkiv

Oversendelse av innsigelsessaker til Miljøverndepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

For å få en mest mulig rask og effektiv behandling av innsigelsessakene er det viktig med gode og ensartede rutiner for oversendelse av sakene til Miljøverndepartementet. Vi ber derfor fylkesmennene om å følge rutinene som er beskrevet i dette brevet.

Miljøverndepartementet har som mål å behandle innsigelsessakene på en god og effektiv måte, slik at saksbehandlingstiden blir så kort som mulig. Oversendelsen av sakene fra fylkesmannen til departementet er ett av de forhold som påvirker saksbehandlingen i departementet. I den forbindelse er det viktig at alle fylkesmenn kjenner til og følger de samme rutinene for oversendelsen.

Som kjent trådte bestemmelsene om planlegging i ny plan- og bygningslov av 27. juni 2008 i kraft 1. juli 2009, jfr. rundskriv T-2/09 Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven. I rundskrivet omtales innsigelse i kapittel 6. Det framgår av rundskrivets kapittel 1 at rundskriv og veiledning som er utarbeidet til den tidligere plan- og bygningsloven av 1985 gjelder videre så langt de passer, hvis ikke annet er særlig uttrykt.

Rundskriv T-5/95 Retningslinjer for bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven gjelder derfor fortsatt så langt de passer. Dette rundskrivet er supplert med Miljøverndepartementets brev 15. mai 2000 om behandling av innsigelser i plansaker etter plan- og bygningsloven. Dette brevet erstattes herved.

I rundskriv T-5/95 omtales oversendelse av innsigelsessaker til Miljøverndepartementet i kapittel 3. Nedenfor gis noen tilføyelser og presiseringer i forhold til det som står i rundskrivet.

  1. Vi ber om at det ved oversendelsen av saken til departementet sendes med 4 kartsett og 4 kopier av saksdokumentene ordnet i kronologisk rekkefølge, samt dokumentliste. Enkelte saker kan være svært omfattende, slik at det bør vurderes om det er nødvendig å sende alle saksdokumentene til departementet. De sentrale dokumentene må alltid følge saken i 4 eksemplarer. Dersom ikke alle dokumentene oversendes til departementet, bør dette framgå av dokumentlisten.
  2. De 4 kartsettene skal oversendes i papir, fargelagt og i original målestokk, med påtegninger om kommunestyrets behandling. Dersom innsigelsessaken gjelder en reguleringsplan, ber vi også om å få oversendt kommuneplanens arealdel i 4 eksemplarer. Konfliktområdene skal markeres på kommuneplankartet eller en kopi slik at de lett gjenfinnes. Dersom det foreligger tidligere reguleringsplaner eller andre viktige plandokumenter av betydning for vurdering av saken, skal disse også oversendes. Dersom reguleringsplanen har vært på offentlig ettersyn i flere alternativer, skal disse framgå av planmaterialet.
  3. Saksdokumentene skal bare sendes departementet i form av kopier, originaldokumentene skal ikke sendes til departementet. Departementet sender ikke lenger dokumentene i retur etter avgjørelsen av saken. Dersom departementet godkjenner/stadfester en plan med påtegning på plankartet, blir ett eksemplar av kartet sendt som vedlegg til kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen. Ett eksemplar arkiveres i departementet. Tidligere rutine med å sende plankartet til Riksarkivet har opphørt.
  4. Elektronisk oversendelse av kart og planmateriale kan mottas, men bare som et tillegg til papirversjonene som er beskrevet ovenfor. Selv om plankartene er utarbeidet for elektronisk lesing, kreves det altså fortsatt oversendelse av en papirversjon for departementets behandling. Vi viser her til Riksarkivarens regler for arkivering av plankart.
  5. I rundskriv T-5/95 framgår det at i tillegg til redegjørelsen fra kommunen, skal også fylkesmannen i sitt oversendelsesbrev til departementet oppsummere og gi opplysninger om saken. Kommunen skal ved oversendelse av innsigelsessaken sende kopi til fylkeskommunen og den fagmyndigheten som har innsigelse. Ønsker fylkeskommunen å gi supplerende uttalelse, må den straks gi fylkesmannen underretning om dette.
  6. Vi er opptatt av at fylkesmennene i sin oversendelse redegjør for saken og får fram viktige elementer i planprosessen.  Det forventes at fylkesmennene går inn i saken, og eventuelt ber om supplerende materiale fra kommunen, fylkeskommunen eller fagmyndighet slik at saken er tilstrekkelig opplyst til at departementet kan behandle den.
  7. Vi viser til de 8 punktene som er nevnt i rundskrivet. Vi minner spesielt om det siste punktet der det framgår at fylkesmannen skal gi sin samlede vurdering av saken samt tilråding om vedtak i saken. Fylkesmannen skal gi sin vurdering og tilråding i forhold til alle innsigelsene i saken.
  8. I rundskriv T-5/95 omtales mekling i innsigelsessaker i kapittel 2.5. Mekling er nå lovfestet i § 5-6 med slik ordlyd: ”Finner kommunen ikke å kunne ta hensyn til innsigelsen, skal det ordinært foretas mekling mellom partene.” Den nye bestemmelsen er kommentert i rundskriv T-2/09 under kapittel 6. Vi presiserer at fylkesmannen normalt skal foreta mekling, og at det bare helt unntaksvis vil være grunnlag for ikke å holde meklingsmøte. Dersom det ikke foretas mekling, ber vi om at fylkesmannen begrunner dette i oversendelsesbrevet til departementet.  

Departementet ser fram til et fortsatt godt samarbeid med fylkesmennene i  forbindelse med behandlingen av innsigelsessaker.

Vi ber om at fylkesmannen sørger for videre orientering til kommunene om dette brevet.


Med hilsen


Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

 Bjørn Casper Horgen
 avdelingsdirektør

 

Kopi: Fylkeskommunene