Historisk arkiv

Det videre arbeid med ny naturmangfoldlov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Det er kommet inn over 200 høringsuttalelser, som til dels er omfattende. Det er svært positivt at så mange har engasjert seg i dette lovarbeidet. Miljøverndepartementet er i gang med å sammenfatte høringsuttalelsene. (21.12.05)

Det videre arbeid med ny naturmangfoldlov

(21.12.05)

Det er kommet inn over 200 høringsuttalelser, som til dels er omfattende. Det er svært positivt at så mange har engasjert seg i dette lovarbeidet. Miljøverndepartementet er i gang med å sammenfatte høringsuttalelsene.

I den videre prosessen vil departementet legge vekt på deltakelse fra berørte instanser og organisasjoner, særlig på punkter der høringen ikke gir noen entydige anbefalinger eller der mange høringsinstanser ønsker en annen løsning enn utvalgets forslag. Det tas sikte på å fremme en odelstingsproposisjon om ny naturmangfoldlov i 2007.