Historisk arkiv

Utvalg skal vurdere ulvesonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Reidar Åsgård fra Hedmark blir leder for et utvalg som skal vurdere hvordan ulvesonen fungerer og se om det er behov for justeringer. Dette er en oppfølging av rovviltforliket. Utvalget skal arbeide fram til 15. oktober 2012.

Stortinget vedtok i 2004 en soneinndeling som sier hvor det skal være mål om ynglende ulv i Norge. I det nye rovviltforliket av 2011 har Stortinget bestemt at det skal settes ned et utvalg som skal evaluere ulvesonen. Ulvesoneutvalget består av ni personer som skal vurdere om det er hensiktsmessig å ha en ulvesone og hva som fra et naturfaglig synspunkt er den beste soneinndelingen. Utvalget skal også vurdere om det er behov for justeringer basert på erfaringer siden 2005.

Antall dyr på utmarksbeite, kjent forekomst av ulv, påviste ulveskader på sau og tamrein og framtidig skadepotensial skal være momenter i vurderingen. Utvalget skal også vurdere jordbruksfaglige forutsetninger for levedyktig beitenæring og konsekvenser for jakt.

Skal bygge på erfaringer
Ulvesonen omfatter Oslo, Østfold, deler av Akershus og deler av Hedmark. I tiden fra ulvesonen ble fastsatt i 2004 og fram til i dag er det gjort mange erfaringer både når det gjelder ulvenes atferd, skader på beitedyr og forholdene for menneskene som bor i disse områdene. Miljøverndepartementet understreker at evalueringen av ulvesonen bør foreligge tidsnok til at den kan ses i sammenheng med ny vurdering av bestandsmålet for ulv og forhandlinger med Sverige om fordeling av ulv i grenserevir. Forhandlingene med Sverige vil starte når den svenske rovdyrutredningen foreligger våren 2012.

Riktig tidspunkt for evaluering
- Jeg mener tidspunktet for en evaluering av ulvesonen nå er helt riktig. Det er viktig at evalueringen kan ses i sammenheng med forhandlingene med Sverige om deling av grenserevir og nye vurderinger av bestandsmålet for ulv, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Hvis det er behov for noen grundigere vurderinger, kan det følges opp i den mer omfattende og helhetlige evalueringen av rovviltforvaltningen som skal skje innen fem år fra rovviltforliket ble inngått i 2011.

Miljøverndepartementet har lagt vekt på en balansert sammensetning av utvalget i tråd med likestillingslovens krav til representasjon av begge kjønn, representasjon fra både landbruks- og miljøsektoren samt representasjon fra politisk nivå, lokalt og regionalt. Utvalget skal arrangere en erfarings- og fagkonferanse der ulike aktører inviteres til å presentere faglige innlegg og erfaringer som kan være relevant for utvalget. Ulike interessegrupper skal få anledning til å presentere sine synspunkter for utvalget.

Utvalgets sammensetning:
• Reidar Åsgård(leder), nestleder, rovviltnemnda i region 5 (Hedmark)
• Norvald Illevold, ordfører Rendalen kommune
• Kristine Schneede, ass. fylkesmiljøvernsjef, Fylkesmannen i Hedmark
• Kjersti Gram Andersen, fylkesmiljøverndirektør, Fylkesmannen i Østfold
• Eirik Milde, leder rovviltnemnda i region 4 (Østfold, Oslo og Akershus)
• Jonny Storbråten, rådgiver, landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
• Anne Marie Sveipe, rådgiver, næringsutvikling, Oppland fylkeskommune
• Inge Even Danielsen, nestleder, Norske Reindriftssamers Landsforbund
• Kåre Gunnar Fløystad, nestleder, rovviltnemnda i region 2 (Vestfold, Telemark, Buskerud og Aust-Agder)

Sekretær: Fylkesmannen i Hedmark Observatør: Direktoratet for naturforvaltning v/Knut Morten Vangen og Statens landbruksforvaltning v/Carl Erik Semb.