Historisk arkiv

Forslag til endringer i naturoppsynsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt å fremme forslag til endringer i lov om statlig naturoppsyn: Naturoppsynsloven.

Forslaget er i samsvar med etablert praksis og lovfester de grunnleggende fullmaktene som er nødvendige for at naturoppsynet skal kunne utføre lovpålagt kontroll.

- Statens naturoppsyn gjør en viktig jobb for å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Lovendringen vil bedre oppsynets arbeidssituasjon og mulighet til effektiv kontroll, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Endringen vil skape større forutsigbarhet for de som blir kontrollert, ved at det fremgår klart hvordan de skal forholde seg ved kontroll.

Gå til Prop. 121 L (2012-2013): Endring i lov om statlig naturoppsyn.