Historisk arkiv

Ny forskrift om vårjakt på ender i Kautokeino

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har i dag besluttet at det skal gjelde en ny forskrift om vårjakt på ender i Kautokeino. Den nye forskriften, som vil gjelde fra i år og til og med 2022, bringer i stor grad innholdet i den forrige forskriften videre, men med enkelte endringer.

Miljøverndepartementet har i dag besluttet at det skal gjelde en ny forskrift om vårjakt på ender i Kautokeino. Den nye forskriften, som vil gjelde fra i år og til og med 2022, bringer i stor grad innholdet i den forrige forskrift videre, men med enkelte endringer.

Vårjakt på ender er en gammel tradisjon i Kautokeino, og har hatt og har fortsatt en sterk kulturell forankring i den samiske delen av lokalbefolkningen. Miljøverndepartementet har vedtatt en ny forskrift som avviker fra tidligere forskrift på følgende punkter:

  • Det gis ikke lenger adgang til å drive vårjakt på arten havelle.
  • For de gjenværende artene siland, stokkand og toppand reduseres fellingskvoten fra totalt 300 til 150 hannfugl pr. år. Grensen for årlig uttak av toppand opprettholdes på inntil 100 hannfugl.
  • Det tas inn en bestemmelse om at dersom bestandsforholdene for arter endrer seg vesentlig, kan Direktoratet for naturforvaltning gjøre endringer mht. kvote og arter.
  • Videre tas det inn en bestemmelse om plikt for Finnmarkseiendommen/Kautokeino kommune til å rapportere hvert 5. år om vårjaktens bidrag til samisk kultur.