Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

- Øvre Dividal nasjonalpark er utvidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag utvidet Øvre Dividal nasjonalpark i Målselv kommune i Troms. I tillegg er Øvre Dividal landskapsvernområde opprettet. Vernet skal sikre at landskapsverdier og leveområder til flere truede og sårbare arter blir bevart for framtida.

Pressemelding

Dato: 01.12.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

- Øvre Dividal nasjonalpark er utvidet

Kongen i statsråd har i dag utvidet Øvre Dividal nasjonalpark i Målselv kommune i Troms. I tillegg er Øvre Dividal landskapsvernområde opprettet. Vernet skal sikre at landskapsverdier og leveområder til flere truede og sårbare arter blir bevart for framtida.

- Verneområdene omfatter store naturfaglige verdier, og vil være viktig supplement til den eksisterende nasjonalparken. Her finnes en betydelig mengde sjeldne arter. Over 150 av disse befinner seg på den norske rødlisten over truete og sårbare arter. Dividalen er dessuten ett av få områder i landet som har urskogpreget furuskog, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Divielva. Foto: Karl-Otto Jacobsen.
Divielva. Foto: Karl-Otto Jacobsen.

I Dividalen finnes furustammer som er over tusen år gamle. Det finnes også betydelige kvaliteter knyttet til geologi, kultur og landskap; Her kan en se resultatet av isens bevegelser på slutten av siste istid, der Skakterdalsjuvet representerer et storslagent sluttprodukt. I landskapet ved Øvre Divifoss gjør særegne jettegryter sterkt inntrykk.

Det er registrert betydelige forekomster av avbarkede trær i dalen. Denne aktiviteten er datert helt tilbake til 1600-tallet, og viser at Dividalen er et gammelt samisk kulturlandskap.

En del av den svært gamle og verneverdige skogen i nasjonalparken. Foto: Arve Elvebakk.
En del av den svært gamle og verneverdige skogen i nasjonalparken.
Foto: Arve Elvebakk.

- Vi har foretatt nøye avveininger mellom verneinteressene og næringsinteressene som i hovedsak er knyttet til skogbruk og reindrift. Den verdifulle furuskogen vil nå bli vernet, mens samiske aktiviteter kan fortsette som tidligere, sier Helen Bjørnøy.

Dividalen er mye brukt til friluftslivsaktiviteter, og vernet vil i så måte sikre området for framtiden.

Utvidelsen av nasjonalparken er på 30 km2. Til sammen er nasjonalparken nå på cirka 770 km2. Landskapsvernområdet er cirka 19 km2. Alt areal ligger på statens grunn. Vedtaket er en oppfølging av St.melding nr 62 (1991-92) landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge, som legger opp til at et utvalg av norsk natur skal vernes etter naturvernloven.

Kontaktperson: Rådgiver Geir Paulsen tlf. 62 53 11 51 evt 22 24 48 37

Til toppen