Historisk arkiv

Ny politikk skal gi barn mindre miljøgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil nå lage en egen melding til Stortinget om miljøgifter og andre helse- og miljøfarlige kjemikalier. Barn er en særlig utsatt gruppe, og blir derfor prioritert.

Pressemelding

Dato: 07.04.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

Ny kjemikaliepolitikk skal gi barn mindre miljøgifter

Regjeringen vil nå lage en egen melding til Stortinget om miljøgifter og andre helse- og miljøfarlige kjemikalier. Barn er en særlig utsatt gruppe, og blir derfor prioritert.

- Barn skal ikke utsettes for miljøgifter i sitt oppvekstmiljø, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy. Derfor må vi jobbe for å sikre at barna våre får en framtid uten belastning fra miljøgifter, sier hun.

Miljøgifter er en av de alvorligste truslene mot helse og miljø. Alle mennesker utsettes for en hel ”cocktail” av helse- og miljøfarlige kjemikalier fra sine omgivelser. Disse giftene blir værende i miljøet i generasjoner, og effektene er spesielt ille for barn. Konsekvensene av miljøgiftene kan være kreft, hjerneskade og at barns læringsevne ødelegges. Regjeringen mener det ikke er gjort nok på dette viktige området, og vil derfor lage en egen melding til Stortinget.

Helse- og miljøfarlige kjemikalier finnes blant annet i svært mange ulike produkter, og i forurenset jord. De kan finnes i produkter på barnerommet, i alt fra sengetøy, klær og leketøy. De finnes på badet, for eksempel i sjampo. På lekeplassen finner vi miljøgifter for eksempel i impregnerte materialer, og det er også påvist forurenset jord i barnehager. Miljøgiftene hoper seg opp i næringskjedene, og finnes derfor også i maten vi spiser, for eksempel fisk.

Som forbruker kan man foreta valg som gjør at barn i mindre grad utsettes for skadelige stoffer. Et viktig grep er for eksempel å velge produkter som er merket med det nordiske Svane-merket. Disse produktene inneholder ikke miljøgifter, og forårsaker heller ikke utslipp av miljøgifter til naturen under produksjonen.

Overordnet har myndighetene en viktig rolle i å sikre et strengt regelverk og sette strenge krav til næringslivet. Miljøvernministeren vil nå be Statens forurensningstilsyn sende et utvidet forbud mot bruk av den miljø- og helsefarlige stoffgruppen ftalater i småbarnsprodukter på høring. Forbudet er i tråd med nylig vedtatt EU-regelverk.

- Det er positivt at EU nå kommer etter Norge i å forby bruk av disse miljøgiftene i småbarnsprodukter, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy. Det viser at det nytter å gå foran som et godt eksempel, sier hun.

Stortingsmeldingen regjeringen nå vil fremme presenterer utfordringene knyttet til utslipp og bruk av miljøgifter og andre helse- og miljøfarlige kjemikalier. Meldingen vil også vise forslag til konkrete tiltak og virkemidler for å møte disse utfordringene. Blant annet vil meldingen presentere en handlingsplan for å gi barn et giftfritt miljø, gjennom opprydding i barnehager, lekeplasser og skoler.

Miljøvernministeren inviterer til et åpent møte 3. mai for å få innspill til meldingen.

- Jeg vil invitere alle som har noe på hjertet til å komme med innspill, sier Bjørnøy. Alle er velkommen til å komme med forslag til hvordan vi skal møte utfordringene, sier hun.

Les mer om miljøgifter på Miljøverndepartementets sider.

Kontaktperson: Henrik H. Eriksen, 22 24 58 39