Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Søm-Ruakerkilen og Hasseltangen er vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt vern av Søm-Ruakerkilen naturreservat og Hasseltangen landskapsvernområde i Aust-Agder.

Pressemelding

Dato: 22.09.06

Søm-Ruakerkilen naturreservat og Hasseltangen landskapsvernområde i Aust-Agder er vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt vern av Søm-Ruakerkilen naturreservat og Hasseltangen landskapsvernområde i Aust-Agder.

Ruakerkilen. Foto Fylkesmannen i Aust-Agder.Ved å verne disse to områdene sikrer vi en lang rekke verneverdier knyttet til både kvartærgeologi og landskap, edelløvskog, våtmark, kulturlandskap og strandenger, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.
Ruakerkilen. Foto Fylkesmannen i Aust-Agder.

Svaberg på Hasseltangen. Foto Fylkesmannen i Aust-Agder.Hasseltangen og Søm-Ruakerkilen er en del av Ra-morenen som er den mest markante og ruvende randavsetning vi har fra siste istid. Natur- og kulturlandskapet er egenartet. Her finnes havstrender, grunne og skjermede saltvannspoller, strandenger, kyst-furuskog, rikere edelløvskog og frodig kulturmark.
Svaberg på Hasseltangen. Foto Fylkesmannen i Aust-Agder.

Søm-Ruakerkilen naturreservat inneholder blant annet den største og best utviklede forekomsten av bøkeskog på Sørlandet. Det biologiske mangfoldet er rikt, med flere sopparter, karplanter, sommerfugler og fugler som er oppført på rødlista.

Badeliv på Hasseltangen. Foto Fylkesmannen i Aust-AgderSøm-Ruakerkilen naturreservat er en utvidelse av eksisterende Søm naturreservat. Områdene utgjør et totalareal på cirka 1487 dekar, hvorav rundt 1166 dekar er landskapsvern. Omtrent 647 dekar er vannareal, mens 840 dekar er landareal.
Badeliv på Hasseltangen. Foto Fylkesmannen i Aust-Agder.

Området er vurdert som et av de mest verdifulle naturområdene i Aust-Agder, og har flere verneverdier av nasjonal verdi.

- Området er mye brukt til friluftsliv, og vernet bidrar til at opplevelseskvalitetene ivaretas for fremtiden, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Les mer hos fylkesmannen i Aust-Agder.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Kjersti Gram Andersen, tlf 22 24 59 30

Til toppen