Historisk arkiv

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

Forbyr bruk av tungolje for skip som ferdes på østsiden av Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Den norske regjeringen vedtok 1. juni å forby tungolje for skip som seiler innenfor de to store naturreservatene på østsiden av Svalbard. Regjeringen har også bestemt at det ikke kan være mer enn maksimalt 200 passasjerer om bord i skip som seiler innenfor disse naturreservatene.

- Hensikten er å forhindre utslipp av tungolje og andre tyngre drivstoffkvaliteter som kan få store negative konsekvenser for miljøet i de sårbare og verdifulle områdene rundt Svalbard. Det er også viktig for miljø og dyreliv at vi begrenser antall turister i naturreservatene, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Den norske regjeringen vedtok 1. juni å forby tungolje for skip som seiler innenfor de to store naturreservatene på østsiden av Svalbard. Foto: Arne Nævra, Scanpix.
Den norske regjeringen vedtok 1. juni å forby tungolje for skip som seiler innenfor de to store naturreservatene på østsiden av Svalbard. Foto: Arne Nævra, Scanpix.

Skipsfarten på østsiden av Svalbard består hovedsakelig av cruisetrafikk og fiskefartøy. Cruisetrafikken i disse områdene har økt betydelig de senere år. Samtidig skaper drivis, kulde og vintermørke sammen med urene farvann og mangel på moderne sjøkart spesielle navigasjonsmessige utfordringer. Det vil også være nærmest umulig å få oljevernutstyr fram til disse områdene i tide hvis det skulle skje et større oljeutslipp som følge av en skipsulykke.

- Kravet til drivstoffkvalitet er satt strengt, slik at konsekvensene for miljøet ved et eventuelt utslipp skal bli så små som mulig, understreker Bjørnøy.

Regjeringen har samtidig bestemt at det ikke kan være mer enn maksimalt 200 passasjerer om bord i skip som seiler innenfor de to naturreservatene på Øst-Svalbard.

- Denne grensen på 200 passasjerer har vi satt for å hindre at de store cruiseskipene som i dag ferdes på vestkysten av Svalbard tar i bruk farvannene på østsiden. Dette vil bidra til å begrense antallet ilandstigninger og forebygge økt slitasje og forstyrrelse av dyrelivet innenfor naturreservatene på østsiden av Svalbard.

Farvannene rundt Svalbard har store bestander av sjøfugl og sjøpattedyr, og er svært sårbare for oljesøl. På Svalbard forvalter Norge et av de siste, store uberørte villmarksområdene i vår del av verden. Det naturlige plante- og dyrelivet er fortsatt tilnærmet intakt, og lite påvirket av lokal virksomhet.

- Slik vil vi også bevare Svalbard for fremtiden, sier Bjørnøy.

Det er iverksatt omfattende vernetiltak på Svalbard. Hele 65 prosent av landområdene og 84 prosent av territorialfarvannet er fredet som nasjonalparker og store naturreservater.  Dyrelivet har også et meget strengt vern.

- Jeg er opptatt av å videreføre og styrke dette vernet slik at vi kan møte de utfordringene en økende turisme og økt interesse for petroleumsressursene i nord representerer. I forhold til cruisetrafikken vil jeg fremme et forslag om at samme krav til drivstoffkvalitet som nå er gjort gjeldene på østsiden av Svalbard, også skal gjelde i nasjonalparkene på vestkysten av Svalbard. Jeg vil også fremme forslag om ytterligere restriksjoner på ferdselen i naturreservatene i øst for å sikre at disse områdene fortsatt kan bevares som uberørte referanseområder, slik formålet med vernet tilsier, avslutter Bjørnøy.