Historisk arkiv

Historisk arkiv

Historisk godt miljøbudsjett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Det blir et historisk stort løft for miljøbudsjettet neste år. Regjeringen foreslår å øke Miljøverndepartementets budsjett med 810 millioner kroner, og det er en økning på hele 24,7 prosent fra i år. Det er spesielt sterk satsing innenfor naturvern, men også klimatiltak og kulturminner får mer penger neste år.

Les mer om miljøvernbudsjettet 2009

- Med dette budsjettet viser vi virkelig muskler i miljøvernet i Norge. Knapt noen gang har en regjering lagt fram et så sterkt miljøbudsjett. Regjeringen har satt seg svært høye mål i miljøpolitikken, og vi viser i praktisk politikk at vi holder løftene. Det gjelder klimapolitikken, bevaring av regnskog, vern av natur i Norge og opprustning av kulturminnene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Miljøverndepartementets budsjett for 2009 er på 4 086,3 millioner kroner. Budsjettet øker med 24,7 prosent eller 810 millioner kroner fra i år. I tillegg er det skapt rom for ytterligere satsinger på nær 80 millioner kroner gjennom omprioriteringer innenfor budsjettrammen.

Regjeringen tar et krafttak for å bevare norsk natur. Økningen er på omlag 345 millioner kroner, og går til blant annet å stanse tapet av naturmangfold og øke kvaliteten på verneområdeforvaltning. Det blir også sterk opptrapping i pengebruken til kulturminner i budsjettet.

Statsbudsjettet innebærer en kraftig økning til klimatiltak både i Norge og i utviklingsland. Dette omfatter fangst og lagring av CO2, kjøp av klimakvoter, forskning og tiltak mot avskoging. I tillegg er det økt satsing på kollektivtransport.

Statsbudsjettet innebærer en økning til blant annet tiltak mot avskoging. Foto: Nils Hermann Ranum, Regnskogsfondet.
Statsbudsjettet innebærer en økning til blant annet tiltak mot avskoging. Foto: Nils Hermann Ranum, Regnskogsfondet.

Kulturminneåret 2009 er regjeringens storsatsing på kulturminneområdet. Det blir satt av 10 millioner kroner til dette arbeidet.

Krafttak for naturen
Det blir 15 millioner kroner mer neste år til nasjonalparkplanen, samt en sterk økning i tilsagnsfullmakten. Dessuten foreslår regjeringen 63 millioner kroner mer til forvaltning og skjøtsel av allerede vernede områder. Skogvernet øker med 57 millioner kroner, inkludert erstatningsutbetalinger knyttet til vern av Trillemarka-Rollagsfjell. I tillegg øker tilsagnsfullmakten for skogvern betydelig, slik at det kan vedtas nytt skogvern for omlag 107 millioner kroner i 2009.

Tiltak for bevaring av villaksen øker med 21,5 millioner kroner, som hovedsaklig vil gå til utrydding av parasitten Gyrodactylus salaris. Arbeidet for å sikre villreinen øker med seks millioner kroner. I tillegg trapper Miljøverndepartementet opp arbeidet for å bevare andre truede dyre- og plantearter med over 40 millioner kroner.

Regjeringen øker utgiftene til erstatning, forebyggende og konfliktdempende tiltak og til skadefellinger av rovdyr med 54 millioner kroner.

Regjeringen vil starte et artsprosjekt for systematisk kartlegging av artene i norsk natur. Dette vil gjøre det mulig å inngå et samarbeid med det svenske Artsprosjektet som startet i 2002.  Miljøverndepartementet vil bruke 20 millioner kroner på dette.

Fra 2009 starter et prøveprosjekt i utvalgte kommuner for styrking av natur- og miljøfagene i grunnskolen. Prosjektet ”Den naturlige skolesekken” er et samarbeid med Kunnskapsdepartementet, og får fem millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett.

Klimainformasjon, overvåkning og regnskog
Miljøverndepartementet bruker 157 millioner kroner til klimatiltak i 2009, en økning på hele 129 millioner. Regjeringen vil blant annet bruke 22 millioner kroner til et nytt kompetansesenter for is og klima ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Hensikten er å styrke kompetansen innen klima, isbre og polare forhold.

Regjeringen foreslår 1,5 milliarder kroner til tiltak mot avskoging i u-land på Utenriksdepartementets budsjett, en økning på 1,1 milliarder kroner. I tillegg foreslår regjeringen å gi tilsagn om ytterligere 1,5 milliarder kroner til slike tiltak, slik at totalsatsingen er på tre milliarder kroner.

Miljøverndepartementets utgifter til klimaformål går også til arbeidet med de internasjonale klimaforhandlingene. Her skal Norges spille en ledende rolle. Klimainnsatsen i nord- og polarområdene blir også styrket med 13,3 millioner kroner, gjennom mer penger til forskning. Arbeidet for å få ned klimagassutslippene i de tretten største byene skal styrkes med 13,7 millioner kroner, og regjeringens informasjonskampanje, ”Klimaløftet”, får åtte millioner kroner mer.

År for kulturminner
2009 er det offisielle kulturminneåret. Dette skal skape økt oppmerksomhet og engasjement. Emnet for kulturminneåret er ”dagliglivets kulturminner”. Det frivillige arbeidet vil stå sentralt i de mange lokale arrangementene. Regjeringen forslår å bruke ti millioner kroner på kulturminneåret.

I 2005 vedtok Stortinget en opptrappingsplan for å øke tilskuddene til fredede kulturminner og kulturmiljøer. Som ledd i dette økes Miljøverndepartementets budsjett med 53 millioner kroner. Økningen innebærer et særlig løft for å styrke bevaringsprogrammene for ruiner, tekniske og industrielle kulturminner, verdensarven og fartøy. Verdiskapingsprogrammet øker med fem millioner kroner. Videre øker fondskapitalen i Norsk kulturminnefond med 200 millioner kroner, til 1,2 milliarder kroner.

Giftfritt miljø
Også arbeidet med å sikre et giftfritt miljø styrkes. Som oppfølging av stortingsmeldingen om Sammen for et giftfritt miljø vil Miljøverndepartementet etablere en nasjonal miljøprøvebank for miljøgifter. I 2009 går fem millioner kroner til dette formålet. Oppfølgingen av EUs kjemikaliedirektiv styrkes med ti millioner kroner. Et nytt utvalg skal vurdere hvordan målet om å stanse utslippene av miljøgifter innen 2020 skal nås, og vi bruker tre millioner kroner på dette. Bransjeorganisasjonen Avfall Norge får to millioner kroner til sin ”farlig avfall”-kampanje. Arbeidet med opprydding i forurenset grunn og sjøbunn videreføres.

Til revidering av regelverket om radioaktiv forurensning av det ytre miljøet foreslås elleve millioner kroner. Pengene skal gå til innhenting av kunnskap, overvåking og etablering av et tilsynsapparat.

Totalt blir det neste år 40 millioner kroner mer til miljøovervåkning, og 34 millioner kroner til miljøforskning over Miljøverndepartementets budsjett.

Andre økninger:

  • 18 millioner kroner til rammedirektivet for vann
  • 12 millioner kroner til forbedring av miljø- levevilkår i Groruddalen 
  • 6,3 millioner kroner til kartleggingsprogrammet MAREANO. Det er også en økning på tre millioner kroner til arbeidet med helhetlig forvaltning av norske havområder, blant annet overvåking av miljøgifter og biologisk mangfold i havområdene
  • Fem millioner kroner til innføring av den nye plandelen i Plan- og bygningsloven
  • Tre millioner kroner til utvikling av miljøvennlig teknologi
  • Tre millioner kroner til et prøveprosjekt for avfallsforebygging
  • Direktoratet for forvaltning og IKT styrkes med fire millioner kroner for å følge opp handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp