Forsiden

Historisk arkiv

Norge støtter EUs arbeid med å fremme bærekraftskriterier for biodrivstoff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norge har nå gitt sine innspill til EUs forslag til bærekraftskriterier og rapporteringskrav for biodrivstoff. Netto reduksjon av klimagassutslipp er hovedpoenget med å ta i bruk biodrivstoff, og drivstoffet må være produsert på en bærekraftig måte.

Norge har nå gitt sine innspill til EUs forslag til bærekraftskriterier og rapporteringskrav for biodrivstoff. Netto reduksjon av klimagassutslipp er hovedpoenget med å ta i bruk biodrivstoff, og drivstoffet må være produsert på en bærekraftig måte.

Norge støtter initiativ i EU om å stramme inn kriteriet for netto klimagasseffekt til rundt 50 prosent. Det betyr at biodrivstoffet må gi 50 prosent mindre CO2-utslipp samlet sett enn fossilt drivstoff. Det opprinnelige forslaget var 35 prosent klimagassbesparelse. Hvis det skulle vise seg at en slik innstramming får utilsiktede negative konsekvenser for matvarepriser, vil det være grunn til å ta det opp til ny vurdering, mener Norge.

– Jeg er opptatt av at vi må sikre det helhetlige hensynet til miljø- og samfunnsforhold ved bruk av biodrivstoff.  Derfor er det viktig å få på plass slike ordninger som EU nå jobber med, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Norge understreker spesielt overfor EU at de samme kravene til biodrivstoff må gjelde for alle produsentland, både innenfor og utenfor EU.

EUs forslag til bærekraftskriterier for biodrivstoff innebærer også at råvarene ikke skal være dyrket eller hentet fra områder med stort naturmangfold. De skal heller ikke være dyrket eller hentet fra områder med stor karbonbinding, som våtmarker og sammenhengende skogsområder.

EUs foreslåtte krav til rapportering omfatter blant annet effekter på matpriser, arealbruksendringer, vannressurser og jordkvalitet.

Det er også en sentral målsetting i EUs forslag å stimulere til utvikling av alternative råstoffer for annengenerasjons biodrivstoff. Alternative råstoffer er definert som avfall, restprodukter og celluloseholdig materiale som ikke brukes til mat.

Norge mener at EUs forslag til system for bærekraftskriterier og rapporteringskrav for biodrivstoff kan danne modell for lignende systemer også andre steder i verden, og påvirke internasjonal produksjon og handel med biodrivstoff. Derfor er det viktig at EUs system blir så bra som mulig.

Disse EU-prosessene har ingen direkte sammenheng med norsk politikk på nasjonal bruk av biodrivstoff.

– Når det gjelder forslaget om omsetningspåbud for biodrivstoff i Norge, venter jeg nå på en anbefaling fra Statens forurensningstilsyn som har hatt forslaget ute på høring.  Regjeringen vil deretter gi denne saken en grundig vurdering, sier Erik Solheim.

Les posisjonen.