Historisk arkiv

Regjeringen utvider vernet av Bjørnøya

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Bjørnøya naturreservat ble i dag utvidet ut til territorialgrensen 12 nautiske mil fra land. Ved å utvide vernet av Bjørnøya blir 2000 km2 av de biologisk rikeste områdene i Barentshavet vernet.

- Dette er et viktig ledd i regjeringens arbeid med å sikre miljøet i Barentshavet og på Svalbard. Bjørnøya og havområdene rundt har unike verneverdier som regjeringen er opptatt av å bevare. Skal vi klare dette, er det ikke nok bare å verne hekkeplassene på land. Vi må også beskytte sjøfuglenes leveområder og næringsgrunnlag til havs. Derfor er utvidelsen av naturreservatet fra 4 til12 nautiske mil fra land viktig, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Vi må beskytte sjøfuglenes leveområder og næringsgrunnlag til havs. Derfor er utvidelsen av naturreservatet fra 4 til12 nautiske mil fra land viktig, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.Foto: Halvard Strøm, Norsk Polarinstitutt
Vi må beskytte sjøfuglenes leveområder og næringsgrunnlag til havs. Derfor er utvidelsen av naturreservatet fra 4 til12 nautiske mil fra land viktig, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Foto: Halvard Strøm, Norsk Polarinstitutt

Tidligere gikk reservatet ut til 4 nautiske mil. Etter utvidelsen omfatter reservatet 177 km2 landareal og 2805 km2 sjøareal. Bjørnøya er et nøkkelområde for sjøfugl i Barentshavet, og har noen av Europas største hekkekolonier av polarlomvi og lomvi. Øya er omgitt av store gruntvannsområder med en særegen bunnfauna og velutviklet tareskog. I sommerhalvåret henter mer enn en million sjøfugl sin føde i havområdene som omgir øya.

- Sjøfuglbestandene på Bjørnøya og andre steder i Barentshavet er sårbare for svikt i næringstilgang, for langtransporterte miljøgifter og oljeforurensning, og ikke minst klimaendringer. Mange av sjøfuglbestandene i Barentshavet er i sterk tilbakegang. Dette er et klart varsel om at den samlede belastningen på økosystemene og sjøfuglbestandene allerede er for stor, sier Solheim.

Da regjeringen presenterte forvaltningsplanen for Barentshavet i 2006, ble det varslet en rekke tiltak for å forebygge miljøskade og redusere belastningen på økosystemet i Barentshavet. Dette omfatter blant annet tiltak for å forebygge akutt oljeforurensning, redusere lokal og langtransportert forurensning, utvikle en økosystembasert høsting av de levende ressursene i havet, begrense ulovlig og uregulert fiske, beskytte livet på havbunnen og hindre bifangst av sjøfugl.

Bjørnøya er svært utsatt ved en evetuell oljeulykke i Barentshavet. Foto: Geir Winge Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt.
Bjørnøya er svært utsatt ved en evetuell oljeulykke i Barentshavet. Foto: Geir Winge Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt.

- Dette er tiltak regjeringen er godt i gang med å iverksette. For Bjørnøyas vedkomne har regjeringen allerede besluttet at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet i en sone på 65 km rundt øya, sier Solheim.

I Arktis skjer klimaendringene raskt, og det må forventes store forandringer i de økosystemene sjøfuglbestandene er avhengige av etter hvert som vanntemperaturen stiger, sjøisen trekker seg tilbake og fisk og andre byttedyr får endret sin forekomst og utbredelse. Dette understreker både behovet for store og raske reduksjoner i utslippene av klimagasser, og behovet for å begrense annen miljøpåvirkning slik at ikke den samlede belastningen blir for stor.