Historisk arkiv

Satser mer på å dempe rovviltkonflikten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

- Økt innsats på forebyggende tiltak med 40 millioner kroner på årsbasis. - Nødvergeretten liberaliseres. - Lokale fellingslag kan gis økonomisk vederlag. - Rovviltforvaltningen skal innrettes både mot å nå bestandsmålene og holde bestandene så nær bestandsmålene som mulig.

  • Økt innsats på forebyggende tiltak med 40 millioner kroner på årsbasis.
  • Nødvergeretten liberaliseres.
  • Lokale fellingslag kan gis økonomisk vederlag.
  • Rovviltforvaltningen skal innrettes både mot å nå bestandsmålene og holde bestandene så nær bestandsmålene som mulig.

Slik vil Regjeringen øke innsatsen for å redusere tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett 2008 og i statsbudsjettet for 2009 foreslå å øke innsatsen til forebyggende tiltak med 40 millioner kroner på årsbasis. Avsetningen til forebyggende tiltak økes noe i revidert nasjonalbudsjett fra 51 millioner kroner. Det blir full virkning fra 2009 slik at det settes av 91 millioner kroner. Dette skal sikre rammebetingelser for å iverksette effektive tapsreduserende tiltak, som sørger for nødvendig forutsigbarhet for næringsdrift med beitedyr.

- De nasjonale bestandsmålene for rovvilt er nådd for jerv og gaupe sin del, mens vi fortsatt jobber for å øke bestandene av bjørn og ulv. Samtidig legger regjeringen stor vekt på å redusere omfanget av rovviltskader, og vi presenterer derfor flere tiltak som vil ha betydning i denne sammenheng, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

- Tapene av sau og rein er uakseptabelt høye både med tanke på dyrevelferd og det konfliktnivået tapene har medført. Derfor går vi nå lenger enn noen gang og styrker den forebyggende innsatsen betydelig, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Regjeringen vil foreslå en liberalisering i adgangen til felling av gaupe og jerv, samt bjørn når bestandsmålet nås nasjonalt eller regionalt. Det samme gjelder adgangen til å felle rovvilt som kommer innenfor rovdyrsikkert gjerde. Det vil bli foretatt en juridisk gjennomgang av forslaget, og med forbehold om denne vil forslaget bli fremmet for Stortinget etter forutgående høring. 

Regjeringen vil legge til rette for at lokale fellingslag som blir engasjert av Statens Naturoppsyn (SNO) til ekstraordinære skadefellingsoppdrag blir lønnet. Regjeringen vil derfor foreslå at SNOs budsjett for dette formålet økes i revidert nasjonalbudsjett for 2008 og i statsbudsjettet for 2009 og senere. Videre vil regjeringen foreslå at fylkesmannen kan gis adgang til å gi kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste til jegere oppnevnt av kommunen eller fylkesmannen for oppdrag og forsøk på skadefelling som varer ut over en uke.

For bedre å avdekke tapsårsaker og for å gi grunnlag for raskere og mer målrettede tiltak i beiteperioden, vil regjeringen legge til rette for at tilsyn med beitedyr systematiseres og forsterkes. 

Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet skal drøfte hvordan en mest hensiktsmessig kan ta ut streifdyr av hannbjørn utenfor fastsatte yngleområder med virkning for beitesesongen 2008, innenfor rammene av gjeldende lov og konvensjoner.

Det forventes at de økte rammene og de andre nevnte tiltakene vil bidra til å redusere tap på grunn av rovvilt og dermed også redusere erstatningsutbetalingene.

Regjeringen nedsetter en gruppe bestående av Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Finansdepartementet som skal gå gjennom de ulike elementene i rovviltforvaltningen og fremme forslag til hvordan tapssituasjonen kan forbedres. Gruppen vil også se på dagens erstatningsordninger med sikte på å bedre dokumentasjon og kontroll med erstatningsutbetalinger for rovviltskader.