Historisk arkiv

Trillemarka-Rollagsfjell er vernet i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er i dag opprette ved kongelig resolusjon i statsråd. Vernevedtaket omfatter et areal på ca 147,7 km2, og området blir med dette landets klart største skogreservat. – Vernet av Trillemarka-Rollagsfjell er et viktig skritt i arbeidet for å bevare norsk naturmangfold, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Av ca 3800 arter på den norske rødlista lever hele 48 prosent i skog. Økt skogvern, og spesielt vern av lokaliteter med nasjonale verneverdier, er derfor et viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Innenfor området som nå blir vernet i Trillemarka-Rollagsfjell er det registrert hele 129 rødlistearter. Det store arealet med verneverdig skog i området gjør at de mange rødlisteartene og deres leveområder kan sikres mot inngrep på lang sikt.

Trillemarka er et område med unike verneverdier. Foto: Asgeir Helgestad/NN/Samfoto.
Trillemarka er et område med unike verneverdier. Foto: Asgeir Helgestad/NN/Samfoto.

Naturreservatet i Trillemarka-Rollagsfjell har et totalareal på ca. 147,7 km2 hvorav ca. 71,7 km2 er produktiv skog. I det nye verneområdet inngår de to tidligere naturreservatene Trillemarka og Heimseteråsen. Nytt verneareal er ca. 102 km2, hvorav ca. 45,5 km2 produktiv skog. Vernevedtaket innebærer at skogvernet i Norge øker til ca 1,6 % av det samlede produktive skogarealet i landet. 

Avgrensningen av naturreservatet tilsvarer i all hovedsak tilrådingen fra Direktoratet for naturforvaltning i vernesaken. I tillegg inngår, etter ønske fra grunneier, et areal på ca. 0,8 km2 som frivillig skogvern.

Regjeringen verner 147 kvadratkilometer i Trillemarka-Rollagsfjell. Foto: Tom Hellik Hofton.
Regjeringen verner 147 kvadratkilometer i Trillemarka-Rollagsfjell. Foto: Tom Hellik Hofton.

Etter at regjeringen i januar 2008 offentliggjorde hvor stort verneomfang man gikk inn for i Trillemarka-Rollagsfjell, har Miljøverndepartementet våren 2008 hatt en dialog med de tre berørte kommunene om innholdet i vernebestemmelsene for området. - Jeg er svært fornøyd med den konstruktive dialogen vi har hatt med kommunene om vernebestemmelsene, sier statsråd Erik Solheim. 

I tråd med lokale ønsker skal verneområdet forvaltes av kommunene, og Direktoratet for naturforvaltning vil være klageinstans. - Kommunene og andre parter har vist stort engasjement i saken, og jeg har tillit til at kommunene vil ivareta sitt ansvar som forvaltningsmyndighet på en god måte, slik at områdets unike naturkvaliteter ivaretas på lang sikt, sier miljø- og utviklingsminister Solheim.