Historisk arkiv

Breheimen nasjonalpark opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Den første nasjonalparken etter ny naturmangfoldlov ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag. Breheimen nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder og naturreservat i fylkene Oppland og Sogn og Fjordane er den 32. nasjonalparken på fastlandet i Norge.

Breheimen nasjonalpark på 1691 km2 ligger i kommunene Skjåk og Lom i Oppland og i Luster kommune i Sogn og Fjordane. I tillegg opprettes landskapsvernområdene Strynefjellet, Mysubytta, Høydalen, Mørkridsdalen og Vigdalen samt Høyrokampen naturreservat.  Verneplanen omfatter til sammen nesten 1794 km2.

Tverrådalskyrkja med rein på Sjellflye i Breheimen nasjonalpark. Foto: Per Steinar Løkken.
Tverrådalskyrkja med rein på Sjellflye i Breheimen nasjonalpark. Foto: Per Steinar Løkken.

- Måneden etter at naturmangfoldloven trådte i kraft er allerede den første nasjonalparken etter ny lov på plass. Dette er en miljøpolitisk milepæl, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Nasjonalparken skal sikre biologisk mangfold og et spektakulært landskap for ettertiden. Verneområdene er kontrastfylte med grønne daler, verna vassdrag, snaufjell og breer. Å sikre sentrale villreinområder er en viktig del av formålet med verneplanen.

- Regjeringen ønsker å styrke lokaldemokratiet i forvaltningen av verneområdene understreker miljø- og utviklingsministeren. Forvaltningsmyndigheten legges derfor til et interkommunalt verneområdestyre med representanter fra de berørte kommunene, fylkeskommunene og Skjåk bygdeallmenning. To verneområdeforvaltere med lokal kontorplassering vil ivareta sekretariatsfunksjon for verneområdestyret.

I ca 6000 år har menneskene benyttet Breheimen. Vi finner spor etter aktivitet helt tilbake til yngre steinalder. Dyregraver, fangstanlegg, støler og ferdselsveier vitner om tidligere tiders bruk.

Heller i Strynefjellet landskapsvernområde. Foto Eldrid Nedrelo, Direktoratet for naturforvaltning.
Heller i Strynefjellet landskapsvernområde. Foto Eldrid Nedrelo, Direktoratet for naturforvaltning.

Områdene er fortsatt viktige for jakt og fiske i tillegg til at rike opplevelsesmuligheter gjør at friluftslivet står sentralt. Nasjonalparken vil også ha en positiv virkning for reiselivet og merkevarebygning av attraksjoner i regionen.

Det vil fortsatt være tillatt å ha dyr på beite i området, plukke bær og matsopp, vedlikeholde stier, bygninger og lignende. All ferdsel må imidlertid skje varsomt, og det må tas hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Det er strenge restriksjoner knyttet til motorferdsel.

Breheimen nasjonalpark vil bli åpnet 14. og 15. august med arrangementer i Skjåk, Lom og Luster.

Les mer om Breheimen: