Historisk arkiv

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde er opprettet av Kongen i statsråd i dag. Landskapsvernområdet er på omlag 394 kvadratkilometer, og alt areal er privat grunn. Vernet skal sikre et egenartet og vakkert naturområde.

- Jeg er glad for at et av de største sammenhengende fjellområdene på Vestlandet uten tyngre tekniske inngrep nå er vernet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Støl ved Langedalsvatnet. Foto: Christian Rekkedal (DN) 
Støl ved Langedalsvatnet. Foto: Christian Rekkedal (DN)

Landskapet har stor variasjon, og her er noe av det fineste en finner av lavfjellslandskap i Sør-Norge. Landskapet omfatter både lavland, stølsdaler og fjellområder med breer. Særlig vassdragsnaturen gjør inntrykk. De mange dalene med elver og vatn er karakteristisk for området. Myr- og deltaområdene øst for Vonavatnet og nordøst for Storevatnet har særlig høy verneverdi.

Naustdal-Gjengedal er et populært friluftslivsområde. Området er også mye brukt i forbindelse med beitebruk.

Landskapsvernområdet ligger i Førde, Gloppen, Jølster og Naustdal kommuner i Sogn og Fjordane.

Forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften kan overføres til kommunene. En forvaltningsplan for området skal utarbeides så snart som mulig, og berørte parter skal delta i utarbeidelsen. Utover de ordinære bevilgningene til forvaltning av verneområdene, avsettes det 1,5 mill. kroner til forvaltningsrettede tiltak som oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging og utarbeidelse av forvaltningsplan. I tillegg settes det av 10 mill. kroner til et næringsfond i de berørte kommunene, slik at vernet kan bidra til positiv utvikling lokalt.
 
Vernevedtaket er en oppfølging av Nasjonalparkplanen og er med på å oppfylle målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur.

Utsyn østover Vonavatnet. Foto: Christian Rekkedal (DN) 
Utsyn østover Vonavatnet. Foto: Christian Rekkedal (DN)

 

Oversiktskart

Faktaark (pdf) 

Kongelig resolusjon

Forskrift (Lovdata)