Historisk arkiv

Langsua nasjonalpark er opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Verneplan for Langsua i Oppland fylke ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag. Langsua nasjonalpark er en utvidelse av den tidligere Ormtjernkampen nasjonalpark. Den nye nasjonalparken er på ca 537 kvadratkilometer.

Verneplanen omfatter i tillegg til Langsua nasjonalpark fire nye landskapsvernområder og fem nye naturreservater. I tillegg er det eksisterende Hynna naturreservat utvidet. Verneplanen utgjør til sammen 1000 kvadratkilometer.

- Nå er nasjonalparkplanen i Sør-Norge fullført. Dette er en stor og gledelig milepæl. Langsua nasjonalpark, landskapsvernområdene og naturreservatene omfatter verneverdier med internasjonal verdi knyttet til landskapet med vidder, vann, myrer og våtmarker. Vernet omfatter blant annet flere truede planter og dyr. Stølsdriften har satt sitt preg på området og øker den positive landskapsopplevelsen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen, Fylkesmannen i Oppland.
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen, Fylkesmannen i Oppland.

Verneområdene ligger i en frodig og artsrik lavfjellsregion med stor variasjon i naturtyper og med mange arter på den norske rødlista, som blant annet skjeggklokke og huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Fjellmassivet Skaget – Langsui dominerer området i nord. Lenger sør og øst er et mer rolig, bølgende viddelandskap. Kulturmiljø- og kulturminneverdier er knyttet til stølsdrift, feplasser, jakt og fangst, jernframstilling og ferdsel.

- Regjeringen ønsker å styrke lokaldemokratiet i forvaltningen av verneområdene. Forvaltningsmyndigheten legges derfor, i tråd med den nye forvaltningsmodellen for verneområder, til et lokalt nasjonalparkstyre, sier Solheim.

Inntil det nye nasjonalparkstyret er på plass, vil Fylkesmannen i Oppland være forvaltningsmyndighet for verneområdene.

Det skal opprettes en stilling hos Statens Naturoppsyn som skal ivareta behovet for oppsyn, naturveiledning, forvaltning og skjøtsel i verneområdene.

Vernebestemmelsene er utformet slik at blant annet seterdrift kan fortsette og videreutvikles. Jakt og fiske er fortsatt tillatt.

Vernevedtaket er en viktig oppfølging av nasjonalparkplanen (St. meld. nr. 62 (1991-1992) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge) og bidrar til å oppfylle målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur.

Skjeggklokke med jente i bakgrunnen. Foto: Thor Østbye.
Skjeggklokke med jente i bakgrunnen. Foto: Thor Østbye.

Faktaark (pdf)

Oversiktskart (pdf)

Kongelig resolusjon

Forskrifter

Mot Skaget. Foto: Reidar Gran.
Mot Skaget. Foto: Reidar Gran.