Historisk arkiv

De første prioriterte artene er på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i dag vedtatt de første prioriterte artene etter naturmangfoldloven. Prioriterte arter er et av de nye, sentrale virkemidlene i naturmangfoldloven. Det skal bidra til at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.

De åtte første prioriterte artene i Norge er fugleartene dverggås og svarthalespove, insektartene elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge og planteartene dragehode, honningblom og rød skogfrue.

- Dagens vedtak innebærer en ny milepæl i norsk naturforvaltning. For første gang får vi nå skreddersydde regler for aktiv ivaretakelse av arter gjennom bærekraftig bruk slik at plantene har et sted å vokse opp og at dyrene har et sted å leve. Vi har aldri tidligere hatt regler som sikrer en så klar kobling mellom artene og deres leveområder, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

For prioriterte arter med økologisk funksjonsområde der aktiv skjøtsel er en forutsetning for å ivareta forekomstene, skal det utarbeides handlingsplaner. Det er også etablert en egen tilskuddsordning for aktiv skjøtsel og andre tiltak knyttet til prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder som grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan søke på. Denne tilskuddsordningen er i 2011 på 14 millioner kroner.

Alle artene er klassifisert som kritisk truet, sterkt truet eller sårbar på Norsk Rødliste for arter 2010.

Billen elvesandjeger er klassifisert som sterkt truet på "Norsk rødliste for arter 2010". Den er nå en prioritert art etter naturmangfoldloven. Foto: Oddvar Hanssen.
Billen elvesandjeger er klassifisert som sterkt truet på "Norsk rødliste for arter 2010". Den er nå en prioritert art etter naturmangfoldloven. Foto: Oddvar Hanssen.

Når en art er vedtatt som en prioritert art, er alle uttak, skade eller ødeleggelse av artene forbudt. For fem av de prioriterte artene er det også gitt regler om ivaretakelse av artens økologiske funksjonsområder gjennom bærekraftig bruk. Dette er områder som arten er særlig avhengig av, slik som for eksempel hekkeområder og rasteområder for fugl. I slike områder er enkelte særlig skadelige og ødeleggende tiltak og handlinger eksplisitt forbudt. For alle andre tiltak og bruk kan berørte grunneiere inngå avtale med Fylkesmannen om bruken og forvaltningen av det økologiske funksjonsområdet. Dette vil sikre en presis forvaltning og god forutsigbarhet for de som blir berørt. 
 

Faktaark

 

Forskrifter

Den sårbare planten dragehode vokser bl.a. på Bygdøy i Oslo og er en av de prioriterte artene etter naturmangfoldloven. Foto: Marianne Gjørv.
Den sårbare planten dragehode vokser bl.a. på Bygdøy i Oslo og er en av de prioriterte artene etter naturmangfoldloven. Foto: Marianne Gjørv.