Historisk arkiv

Endringer i lakse- og innlandsfiskloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Beskyttelsen av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder lovfestes. Det innføres plikt til å ha felles organisering av fisket i laksevassdrag. Dette er de viktigste konsekvensene av lovendringer som regjeringen la fram fredag.

Regjeringen har lagt fram forslag til en større lovendring som omfatter lakse- og innlandsfiskloven, naturmangfoldloven og finnmarksloven.

Alle rettighetshaverne i laksevassdrag skal gå sammen om å forvalte fisket og lage driftsplaner for forvaltningen. Den lokale forvaltningen blir dermed styrket.
Den andre vesentlige endringen er lovfesting av Stortingets vedtak om nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Beskyttelsen av disse vassdragene og fjordene går nå klart fram av loven og det kan gis nærmere forskrifter om forvaltningen av disse.

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå får et bedre grunnlag for den lokale forvaltningen av villaksen, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.
– Det er også viktig at vi nå lovfester ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, som er et hovedtiltak for villaksen.

Etter konsultasjoner med Sametinget er det videre foreslått en ny bestemmelse som skal sikre at samiske interesser ivaretas i lakse- og innlandsfiskforvaltningen. Av andre endringer kan nevnes at aldergrensen for betaling av statlig fiskeravgift heves fra 16 til 18 år. De øvrige endringsforslagene tar sikte på å modernisere og forenkle forvaltningen etter loven.

I tillegg til endringer i lakse- og innlandsfiskloven er det foreslått noen justeringer i naturmangfoldloven for å få god samordning mellom de to lovene. Det foreslås også at rettighetsbestemmelser knyttet til garnfiske i den nåværende Tanaloven fra 1888 flyttes til finnmarksloven, samtidig som lokalbefolkningens rett til fiske med stang lovfestes i samme lov.