Historisk arkiv

Norge inngår klima- og skogsamarbeid med Vietnam

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell undertegnet en klima- og skogavtale med Vietnam under klimatoppmøtet i Doha, Qatar. Avtalen omfatter støtte på 180 millioner kroner til Vietnams forberedende arbeid for å redusere klimagassutslipp fra avskoging.

Tidlegare miljøvernminister Bård Vegar Solhjell undertegnet i dag en klima- og skogavtale med Vietnam under klimatoppmøtet i Doha, Qatar. Avtalen omfatter støtte på 180 millioner kroner til Vietnams forberedende arbeid for å redusere klimagassutslipp fra avskoging.

- Vietnam har hatt imponerende økonomisk vekst i de senere år, og er blitt en tung politisk aktør i Asia. Dette er også et av få utviklingsland som har konkrete planer om å redusere egne klimagassutslipp fram mot 2020 før en ny klimaavtale trer i kraft. Jeg håper slike signaler fra utviklingsland med sterk økonomisk vekst og raskt voksende utslipp kan bidra til å inspirere andre land, myke opp motsetningsforholdene mellom rike og fattige land, og skape sårt tiltrengt bevegelse i forhandlingene, sa tidlegare miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Vietnam har lagt fram konkrete planer for å redusere klimagassutslipp fra jord- og skogbruk med 20 prosent fra forventet nivå i 2020.

Med det store, lavtliggende Mekongdeltaet er Vietnam meget utsatt for konsekvensene av klimaendringer, og dette utgjør en trussel for landets fortsatte sosioøkonomiske vekst og utvikling. Vietnam er verdens nest største riseksportør, og brødfør 100 millioner mennesker utenfor egne landegrenser.

- Når skogene forsvinner ødelegges naturens egne buffere mot klimaendringer. Et stigende havnivå, erosjon og saltvannsinntrengning vil ha katastrofale konsekvenser både for Vietnams egen matsikkerhet og for hele regionen, sa Solhjell.

Norge har støttet Vietnams forberedende arbeid mot avskoging siden 2009, gjennom FNs skogprogram. Vietnam er blant landene som er kommet lengst i dette arbeidet. Vietnam har vist sterk interesse for å delta i en global REDD+ mekanisme under klimakonvensjonen, og bidrar konstruktivt på tvers av nord-sør-skillelinjer under klimaforhandlingene.

- Vi vil vise landene som gjør en ekstra innsats at vi står ved våre løfter om klimafinansiering. Med dette samarbeidet vil Norge bidra til Vietnams videre innsats for å redusere utslipp, bevare sine gjenværende naturskoger og unike naturmangfold, forbedre skogovervåkning og karbonmåling, skape inntekter for fattige på landsbygda og restaurere ødelagt skog, sa Solhjell.

Samarbeidet omfatter i første omgang støtte på 180 millioner kroner til Vietnams andre fase i arbeidet mot avskoging, gjennom FNs REDD program. Som del av avtalen med Norge skal Vietnam involvere kvinner, etniske minoriteter og lokalsamfunn i overvåkningen av skog, og iverksette tiltak mot ulovlig tømmerhandel med nabolandene.

- Parallelt med satsingen på skogbevaring vil det være viktig for Norge at utviklingen i Vietnam også beveger seg i positiv retning med økt transparens og åpenhet. Dette innebærer styrking av demokratiske rettigheter og menneskerettigheter. Det er viktig at lokalbefolkningen gis mulighet til å delta og ha medbestemmelsesrett, sa Solhjell.

Les faktabakgrunn for avtalen med Vietnam.

Cao Duc Phat og Bård Vegar Solhjell
Tidlegare miljøvernminister Bård Vegar Solhjell undertegnet en klima- og skogavtale med Vietnam under klimatoppmøtet i Doha, Qatar. Til venstre vietnams miljøminister Cao Duc Phat (Foto:Jon Berg)